dolphin_number_word

 • Mô tả :

Bộ dữ liệu Dolphin Math Word Problem (2015), như được trình bày trong https://www.microsoft.com/en-us/research/uploads/prod/2016/02//dolphin-sigmadolphin.datasets.pdf

 • Trang chủ : https://www.microsoft.com/en-us/research/project/sigmadolphin-2/

 • Mã nguồn : tfds.text.dolphin_number_word.DolphinNumberWord

 • Các phiên bản :

  • 0.0.1 : Bản phát hành ban đầu.
  • 0.0.2 (mặc định): Sửa lỗi RaggedTensor. Phương trình và Nguồn được biểu thị dưới dạng một tập hợp duy nhất với các thành phần được phân cách bằng dấu cách
  • 0.0.3 : Logic giới thiệu lại để xử lý trường hợp biên liên quan đến các ví dụ không có nguồn.
 • Kích thước tải xuống : 280.42 KiB

 • Kích thước tập dữ liệu : 1.49 MiB

 • Tự động lưu vào bộ nhớ đệm ( tài liệu ): Có

 • Tách :

Tách ra Các ví dụ
'test' 3.507
'train' 864
 • Cấu trúc tính năng :
FeaturesDict({
  'ans': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'equations': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'id': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'index': tf.int32,
  'sources': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'text': Text(shape=(), dtype=tf.string),
})
 • Tài liệu tính năng :
Tính năng Lớp Hình dạng Loại Sự miêu tả
Các tính năng
ans Bản văn tf.string
phương trình Bản văn tf.string
Tôi Bản văn tf.string
mục lục Tensor tf.int32
nguồn Bản văn tf.string
bản văn Bản văn tf.string
 • Trích dẫn :
@inproceedings{inproceedings,
author = {Shi, Shuming and Wang, Yuehui and Lin, Chin-Yew and Liu, Xiaojiang and Rui, Yong},
year = {2015},
month = {09},
pages = {},
title = {Automatically Solving Number Word Problems by Semantic Parsing and Reasoning},
doi = {10.18653/v1/D15-1135}
}