plant_leaves

Bộ dữ liệu này bao gồm 4502 hình ảnh về lá cây khỏe mạnh và không khỏe mạnh được chia thành 22 loại theo loài và tình trạng sức khỏe. Hình ảnh ở định dạng JPG độ phân giải cao.

Không có tệp nào có tiền tố nhãn 0000, do đó mã hóa nhãn được thay đổi theo một (ví dụ: tệp có tiền tố nhãn 0001 được mã hóa nhãn 0).

Dataset URL: https://data.mendeley.com/datasets/hb74ynkjcn/1 Giấy phép: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

Tách ra Các ví dụ
'train' 4.502
 • Các tính năng:
FeaturesDict({
  'image': Image(shape=(None, None, 3), dtype=tf.uint8),
  'image/filename': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'label': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=22),
})

Hình dung

 • Trích dẫn:
@misc{,
 author={Siddharth Singh Chouhan, Ajay Kaul, Uday Pratap Singh, Sanjeev
Jain},
 title={A Database of Leaf Images: Practice towards Plant Conservation with
Plant Pathology},
 howpublished={Mendeley Data},
 year={2019}
}