gigaword

 • Mô tả:

Tạo tiêu đề trên một tập hợp các cặp bài báo từ Gigaword bao gồm khoảng 4 triệu bài báo. Sử dụng 'org_data' được cung cấp bởi https://github.com/microsoft/unilm/ đó là giống hệt nhau để https://github.com/harvardnlp/sent-summary nhưng với định dạng tốt hơn.

Có hai tính năng: - document: bài báo. - tóm tắt: tít.

Tách ra Các ví dụ
'test' 1.951
'train' 3.803.957
'validation' 189.651
 • Các tính năng:
FeaturesDict({
  'document': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'summary': Text(shape=(), dtype=tf.string),
})
 • Trích dẫn:
@article{graff2003english,
 title={English gigaword},
 author={Graff, David and Kong, Junbo and Chen, Ke and Maeda, Kazuaki},
 journal={Linguistic Data Consortium, Philadelphia},
 volume={4},
 number={1},
 pages={34},
 year={2003}
}

@article{Rush_2015,
  title={A Neural Attention Model for Abstractive Sentence Summarization},
  url={http://dx.doi.org/10.18653/v1/D15-1044},
  DOI={10.18653/v1/d15-1044},
  journal={Proceedings of the 2015 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing},
  publisher={Association for Computational Linguistics},
  author={Rush, Alexander M. and Chopra, Sumit and Weston, Jason},
  year={2015}
}