tái chiết khấu45

 • Mô tả:

Bộ dữ liệu RESISC45 là tiêu chuẩn công bố công khai cho Phân loại cảnh ảnh viễn thám (RESISC), được tạo ra bởi Đại học Bách khoa Tây Bắc (NWPU). Tập dữ liệu này chứa 31.500 hình ảnh, bao gồm 45 lớp cảnh với 700 hình ảnh trong mỗi lớp.

Tách ra Các ví dụ
'train' 31.500
 • Các tính năng:
FeaturesDict({
  'filename': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'image': Image(shape=(256, 256, 3), dtype=tf.uint8),
  'label': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=45),
})

Hình dung

 • Trích dẫn:
@article{Cheng_2017,
  title={Remote Sensing Image Scene Classification: Benchmark and State of the Art},
  volume={105},
  ISSN={1558-2256},
  url={http://dx.doi.org/10.1109/JPROC.2017.2675998},
  DOI={10.1109/jproc.2017.2675998},
  number={10},
  journal={Proceedings of the IEEE},
  publisher={Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE)},
  author={Cheng, Gong and Han, Junwei and Lu, Xiaoqiang},
  year={2017},
  month={Oct},
  pages={1865-1883}
}