rock_you

  • Mô tả :

Bộ dữ liệu này chứa 14.344.391 mật khẩu đã bị rò rỉ hoặc bị đánh cắp từ các trang web khác nhau. Tác giả của tập dữ liệu này nói rằng "Tôi đang lưu trữ chúng bởi vì có vẻ như không ai khác làm (hy vọng rằng đó không phải là vì lưu trữ chúng là bất hợp pháp :)). Đương nhiên, tôi không phải là người đã đánh cắp chúng; tôi chỉ đơn giản là tìm thấy chúng trực tuyến, đã xóa mọi tên / địa chỉ email / v.v. ".

Tập dữ liệu này được sử dụng để đào tạo các mô hình Học máy để đoán và bẻ khóa mật khẩu.

Tách ra Các ví dụ
'train' 14.344.391
  • Các tính năng :
FeaturesDict({
    'password': Text(shape=(), dtype=tf.string),
})
  • Trích dẫn :