cifar100

Tập dữ liệu này giống như CIFAR-10, ngoại trừ nó có 100 lớp chứa 600 hình ảnh mỗi lớp. Có 500 hình ảnh đào tạo và 100 hình ảnh thử nghiệm cho mỗi lớp. 100 lớp trong CIFAR-100 được nhóm thành 20 lớp cha. Mỗi hình ảnh đi kèm với một nhãn "fine" (lớp mà nó thuộc về) và một nhãn "thô" (lớp cha mà nó thuộc về).

Tách ra Các ví dụ
'test' 10.000
'train' 50.000
 • Các tính năng :
FeaturesDict({
  'coarse_label': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=20),
  'id': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'image': Image(shape=(32, 32, 3), dtype=tf.uint8),
  'label': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=100),
})

Hình dung

 • Trích dẫn :
@TECHREPORT{Krizhevsky09learningmultiple,
  author = {Alex Krizhevsky},
  title = {Learning multiple layers of features from tiny images},
  institution = {},
  year = {2009}
}