plantae_k

Bộ dữ liệu này chứa 2153 hình ảnh về lá cây khỏe mạnh và không khỏe mạnh được chia thành 16 loại theo loài và tình trạng sức khỏe. Hình ảnh ở định dạng JPG độ phân giải cao.

Dataset URL: https://data.mendeley.com/datasets/t6j2h22jpx/1 Giấy phép: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

Tách ra Các ví dụ
'train' 2.153
 • Các tính năng:
FeaturesDict({
  'image': Image(shape=(None, None, 3), dtype=tf.uint8),
  'image/filename': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'label': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=16),
})

Hình dung

 • Trích dẫn:
@misc{,
 author={Vippon Preet Kour, Sakshi Arora},
 title={PlantaeK: A leaf database of native plants of Jammu and Kashmir},
 howpublished={Mendeley Data},
 year={2019}
}