doc_nli

 • Mô tả:

DocNLI là một bộ dữ liệu quy mô lớn dành cho suy luận ngôn ngữ tự nhiên (NLI) ở cấp độ tài liệu. DocNLI được chuyển đổi từ một loạt các vấn đề NLP và bao gồm nhiều thể loại văn bản. Các tiền đề luôn ở mức độ chi tiết của tài liệu, trong khi các giả thuyết có độ dài khác nhau, từ các câu đơn đến các đoạn văn có hàng trăm từ. Trái ngược với một số bộ dữ liệu NLI cấp câu hiện có, DocNLI có khá hạn chế.

Tách ra Các ví dụ
'test' 267.086
'train' 942.314
'validation' 234.258
 • Các tính năng:
FeaturesDict({
  'hypothesis': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'label': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=2),
  'premise': Text(shape=(), dtype=tf.string),
})
 • Trích dẫn:
@inproceedings{yin-etal-2021-docnli,
  title={DocNLI: A Large-scale Dataset for Document-level Natural Language Inference},
  author={Wenpeng Yin and Dragomir Radev and Caiming Xiong},
  booktitle = "Findings of the Association for Computational Linguistics: ACL-IJCNLP 2021",
  month = aug,
  year = "2021",
  address = "Bangkok, Thailand",
  publisher = "Association for Computational Linguistics",
}