gsm8k, gsm8k

 • Mô tả:

Bộ dữ liệu 8,5K các bài toán từ phổ thông đa dạng về mặt ngôn ngữ chất lượng cao.

Tách ra Các ví dụ
'test' 1.319
'test_socratic' 1.319
'train' 7.473
'train_socratic' 7.473
 • Các tính năng:
FeaturesDict({
  'annotation': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'answer': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'question': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'short_answer': Text(shape=(), dtype=tf.string),
})
 • Trích dẫn:
@misc{cobbe2021training,
   title={Training Verifiers to Solve Math Word Problems},
   author={Karl Cobbe and Vineet Kosaraju and Mohammad Bavarian and Jacob Hilton and Reiichiro Nakano and Christopher Hesse and John Schulman},
   year={2021},
   eprint={2110.14168},
   archivePrefix={arXiv},
   primaryClass={cs.LG}
}
,

 • Mô tả:

Bộ dữ liệu 8,5K các bài toán từ phổ thông đa dạng về mặt ngôn ngữ chất lượng cao.

Tách ra Các ví dụ
'test' 1.319
'test_socratic' 1.319
'train' 7.473
'train_socratic' 7.473
 • Các tính năng:
FeaturesDict({
  'annotation': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'answer': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'question': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'short_answer': Text(shape=(), dtype=tf.string),
})
 • Trích dẫn:
@misc{cobbe2021training,
   title={Training Verifiers to Solve Math Word Problems},
   author={Karl Cobbe and Vineet Kosaraju and Mohammad Bavarian and Jacob Hilton and Reiichiro Nakano and Christopher Hesse and John Schulman},
   year={2021},
   eprint={2110.14168},
   archivePrefix={arXiv},
   primaryClass={cs.LG}
}