omniglot

Tập dữ liệu Omniglot cho việc học một lần. Bộ dữ liệu này chứa 1623 ký tự viết tay khác nhau từ 50 bảng chữ cái khác nhau.

Tách ra Các ví dụ
'small1' 2.720
'small2' 3.120
'test' 13.180
'train' 19.280
 • Các tính năng :
FeaturesDict({
  'alphabet': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=50),
  'alphabet_char_id': tf.int64,
  'image': Image(shape=(105, 105, 3), dtype=tf.uint8),
  'label': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=1623),
})

Hình dung

 • Trích dẫn :
@article{lake2015human,
 title={Human-level concept learning through probabilistic program induction},
 author={Lake, Brenden M and Salakhutdinov, Ruslan and Tenenbaum, Joshua B},
 journal={Science},
 volume={350},
 number={6266},
 pages={1332--1338},
 year={2015},
 publisher={American Association for the Advancement of Science}
}