lfw

 • Mô tả:

Khuôn mặt được gắn nhãn trong tự nhiên: Cơ sở dữ liệu để nghiên cứu tính năng nhận dạng khuôn mặt trong môi trường không bị giới hạn

Tách ra Các ví dụ
'train' 13,233
 • Các tính năng:
FeaturesDict({
  'image': Image(shape=(250, 250, 3), dtype=tf.uint8),
  'label': Text(shape=(), dtype=tf.string),
})

Hình dung

 • Trích dẫn:
@TechReport{LFWTech,
  author = {Gary B. Huang and Manu Ramesh and Tamara Berg and Erik Learned-Miller},
  title = {Labeled Faces in the Wild: A Database for Studying Face Recognition in Unconstrained Environments},
  institution = {University of Massachusetts, Amherst},
  year = 2007,
  number = {07-49},
  month = {October}
}