scene_parse150

Phân tích cảnh là phân đoạn và phân tích cú pháp một hình ảnh thành các vùng hình ảnh khác nhau được liên kết với các danh mục ngữ nghĩa, chẳng hạn như bầu trời, con đường, người và giường. MIT Scene Parsing Benchmark (SceneParse150) cung cấp một nền tảng đào tạo và đánh giá tiêu chuẩn cho các thuật toán phân tích cảnh.

Tách ra Các ví dụ
'test' 2.000
'train' 20.210
  • Các tính năng:
FeaturesDict({
    'annotation': Image(shape=(None, None, 3), dtype=tf.uint8),
    'image': Image(shape=(None, None, 3), dtype=tf.uint8),
})
  • Trích dẫn:
@inproceedings{zhou2017scene,
title={Scene Parsing through ADE20K Dataset},
author={Zhou, Bolei and Zhao, Hang and Puig, Xavier and Fidler, Sanja and Barriuso, Adela and Torralba, Antonio},
booktitle={Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition},
year={2017}
}