شکاف

 • توضیحات :

GAP یک مجموعه داده متوازن جنسیتی است که شامل 8908 جفت (ضمیر مبهم، نام مقدم) برچسب‌گذاری شده با همبستگی است که از ویکی‌پدیا نمونه‌برداری شده و توسط Google AI Language برای ارزیابی وضوح مرجع در کاربردهای عملی منتشر شده است.

شکاف مثال ها
'test' 2000
'train' 2000
'validation' 454
 • ساختار ویژگی :
FeaturesDict({
  'A': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'A-coref': tf.bool,
  'A-offset': tf.int32,
  'B': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'B-coref': tf.bool,
  'B-offset': tf.int32,
  'ID': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'Pronoun': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'Pronoun-offset': tf.int32,
  'Text': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'URL': Text(shape=(), dtype=tf.string),
})
 • مستندات ویژگی :
ویژگی کلاس شکل نوع D شرح
FeaturesDict
آ متن tf.string
A-Coref تانسور tf.bool
A-offset تانسور tf.int32
ب متن tf.string
B-Coref تانسور tf.bool
B-offset تانسور tf.int32
شناسه متن tf.string
ضمیر متن tf.string
ضمیر افست تانسور tf.int32
متن متن tf.string
URL متن tf.string
 • نقل قول :
@article{DBLP:journals/corr/abs-1810-05201,
 author  = {Kellie Webster and
        Marta Recasens and
        Vera Axelrod and
        Jason Baldridge},
 title   = {Mind the {GAP:} {A} Balanced Corpus of Gendered Ambiguous Pronouns},
 journal  = {CoRR},
 volume  = {abs/1810.05201},
 year   = {2018},
 url    = {http://arxiv.org/abs/1810.05201},
 archivePrefix = {arXiv},
 eprint  = {1810.05201},
 timestamp = {Tue, 30 Oct 2018 20:39:56 +0100},
 biburl  = {https://dblp.org/rec/bib/journals/corr/abs-1810-05201},
 bibsource = {dblp computer science bibliography, https://dblp.org}
}