مجموعه داده ها


استفاده

برای معرفی سریع به راهنمای شروع ما مراجعه کنید.

for ex in tfds.load('cifar10', split='train'):
  ...

همه مجموعه داده ها

Audio

D4rl

Graphs

Image

Image classification

Nearest neighbors

Object detection

Question answering

Ranking

Recommendation

Rl unplugged

Rlds

Robomimic

Robotics

Structured

Summarization

Text

Text simplification

Time series

Translate

Video

Vision language