Dokumentacja TensorFlow C ++

tablica_ops

Członkowie

tensorflow :: ops :: BatchToSpace BatchToSpace dla tensorów 4-D typu T.
tensorflow :: ops :: BatchToSpaceND BatchToSpace dla tensorów ND typu T.
tensorflow :: ops :: Bitcast Bitcast tensor z jednego typu na inny bez kopiowania danych.
tensorflow :: ops :: BroadcastDynamicShape Zwróć kształt s0 op s1 z rozgłoszeniem.
tensorflow :: ops :: BroadcastTo Rozgłaszaj tablicę dla zgodnego kształtu.
tensorflow :: ops :: CheckNumerics Sprawdza tensor pod kątem wartości NaN i Inf.
tensorflow :: ops :: Concat Łączy tensory wzdłuż jednego wymiaru.
tensorflow :: ops :: ConjugateTranspose Pomieszaj wymiary x zgodnie z permutacją i skoniuguj wynik.
tensorflow :: ops :: DebugGradientIdentity Identity op do debugowania gradientowego.
tensorflow :: ops :: DebugGradientRefIdentity Identity op do debugowania gradientowego.
tensorflow :: ops :: DeepCopy Tworzy kopię x .
tensorflow :: ops :: DepthToSpace DepthToSpace dla tensorów typu T.
tensorflow :: ops :: Dequantize Dekwantyzacji w „input” tensor do pływaka Tensor .
tensorflow :: ops :: Diag Zwraca diagonalny tensor o podanych wartościach przekątnych.
tensorflow :: ops :: DiagPart Zwraca ukośną część tensora.
tensorflow :: ops :: EditDistance Oblicza (prawdopodobnie znormalizowaną) odległość edycji Levenshteina.
tensorflow :: ops :: Empty Tworzy tensor o podanym kształcie.
tensorflow :: ops :: RememberShape Zapewnia dopasowanie kształtu tensora do oczekiwanego kształtu.
tensorflow :: ops :: ExpandDims Wstawia wymiar 1 do kształtu tensora.
tensorflow :: ops :: ExtractImagePatches Wyodrębnij patches z images i umieść je w wymiarze wyjściowym „głębi”.
tensorflow :: ops :: ExtractVolumePatches Wyodrębnij patches z input i umieść je w wymiarze wyjściowym „głębokość”.
tensorflow :: ops :: FakeQuantWithMinMaxArgs Fałszywie kwantyzuj tensor „wejściowy”, wpisz zmiennoprzecinkowy na tensor „wyjściowy” tego samego typu.
tensorflow :: ops :: FakeQuantWithMinMaxArgsGradient Oblicz gradienty dla operacji FakeQuantWithMinMaxArgs .
tensorflow :: ops :: FakeQuantWithMinMaxVars Fałszywa kwantyzacja tensora „wejściowego” typu float za pomocą globalnych skalarów typu float min
tensorflow :: ops :: FakeQuantWithMinMaxVarsGradient Oblicz gradienty dla operacji FakeQuantWithMinMaxVars .
tensorflow :: ops :: FakeQuantWithMinMaxVarsPerChannel Fałszywie kwantyzuj tensor „input” typu float i jeden z kształtów: [d]
tensorflow :: ops :: FakeQuantWithMinMaxVarsPerChannelGradient Oblicz gradienty dla operacji FakeQuantWithMinMaxVarsPerChannel .
tensorflow :: ops :: Fill Tworzy tensor wypełniony wartością skalarną.
tensorflow :: ops :: Odcisk palca Generuje wartości odcisku palca.
tensorflow :: ops :: Gather Gromadzić wycinki z params według indices .
tensorflow :: ops :: GatherNd Gromadzić wycinki z params w Tensor w kształcie określonym przez indices .
tensorflow :: ops :: GatherV2 Gromadzić wycinki z paramsaxis według indices .
tensorflow :: ops :: GuaranteeConst Daje gwarancję środowisku wykonawczemu TF, że tensor wejściowy jest stałą.
tensorflow :: ops :: Identity Zwraca tensor o tym samym kształcie i zawartości, co tensor wejściowy lub wartość.
tensorflow :: ops :: IdentityN Zwraca listę tensorów o takich samych kształtach i zawartości jak dane wejściowe.
tensorflow :: ops :: ImmutableConst Zwraca niezmienny tensor z obszaru pamięci.
tensorflow :: ops :: InplaceAdd Dodaje v do określonych wierszy x.
tensorflow :: ops :: InplaceSub Odejmuje v do określonych wierszy x .
tensorflow :: ops :: InplaceUpdate Aktualizuje określone wiersze wartościami w v .
tensorflow :: ops :: InvertPermutation Oblicza odwrotną permutację tensora.
tensorflow :: ops :: MatrixBandPart Skopiuj tensor ustawiający wszystko poza środkowym pasmem w każdej najbardziej wewnętrznej macierzy.
tensorflow :: ops :: MatrixDiag Zwraca wsadowy tensor przekątny z zadanymi wartościami przekątnymi w partii.
tensorflow :: ops :: MatrixDiagPart Zwraca podzieloną na partię przekątną część napinacza w pakiecie.
tensorflow :: ops :: MatrixDiagPartV2 Zwraca podzieloną na partię przekątną część napinacza w pakiecie.
tensorflow :: ops :: MatrixDiagV2 Zwraca zestawiony tensor przekątny z podanymi wartościami przekątnymi w zestawieniu.
tensorflow :: ops :: MatrixSetDiag Zwraca wsadowy tensor macierzy z nowymi grupowymi wartościami przekątnymi.
tensorflow :: ops :: MatrixSetDiagV2 Zwraca wsadowy tensor macierzy z nowymi grupowymi wartościami przekątnymi.
tensorflow :: ops :: MirrorPad Wypełnia tensor wartościami lustrzanymi.
tensorflow :: ops :: OneHot Zwraca jeden gorący tensor.
tensorflow :: ops :: OnesLike Zwraca tensor jedynek o tym samym kształcie i typie co x.
tensorflow :: ops :: Pad Uzupełnia tensor zerami.
tensorflow :: ops :: PadV2 Podkłada tensor.
tensorflow :: ops :: ParallelConcat Łączy listę N tensorów wzdłuż pierwszego wymiaru.
tensorflow :: ops :: Placeholder Symbol zastępczy dla wartości, która zostanie wprowadzona do obliczeń.
tensorflow :: ops :: PlaceholderWithDefault Operacja zastępcza, która przechodzi przez input gdy jego wyjście nie jest podawane.
tensorflow :: ops :: PreventGradient Operacja dotycząca tożsamości, która wywołuje błąd, jeśli zażądano gradientu.
tensorflow :: ops :: QuantizeAndDequantizeV2 Kwantyzuje, a następnie dekwantyzuje tensor.
tensorflow :: ops :: QuantizeAndDequantizeV3 Kwantyzuje, a następnie dekwantyzuje tensor.
tensorflow :: ops :: QuantizeV2 Kwantyzuj tensor „wejściowy” typu zmiennoprzecinkowego do tensora „wyjściowego” typu „T”.
tensorflow :: ops :: QuantizedConcat Łączy skwantyzowane tensory wzdłuż jednego wymiaru.
tensorflow :: ops :: QuantizedInstanceNorm Kwantowa normalizacja instancji.
tensorflow :: ops :: SetDiff1D Oblicza różnicę między dwiema listami liczb lub ciągów.
tensorflow :: ops :: Stack Pakuje listę tensorów rangi N R w jeden tensor rangi- (R+1) .
tensorflow :: ops :: Gdzie Przekształca skwantyzowany tensor zgodnie z operacją Reshape.
tensorflow :: ops :: ZerosLike Zwraca tensor zer o tym samym kształcie i typie co x.

kandydat_sampling_ops

Członkowie

tensorflow :: ops :: AllCandidateSampler Generuje etykiety do próbkowania kandydatów z wyuczonym rozkładem unigramów.
tensorflow :: ops :: ComputeAccidentalHits Oblicza identyfikatory pozycji w sampled_candidates, które pasują do true_labels.
tensorflow :: ops :: FixedUnigramCandidateSampler Generuje etykiety do próbkowania kandydatów z wyuczonym rozkładem unigramów.
tensorflow :: ops :: LearnedUnigramCandidateSampler Generuje etykiety do próbkowania kandydatów z wyuczonym rozkładem unigramów.
tensorflow :: ops :: LogUniformCandidateSampler Generuje etykiety do pobierania próbek kandydatów z logarytmicznie równomiernym rozkładem.
tensorflow :: ops :: UniformCandidateSampler Generuje etykiety do pobierania próbek kandydatów z równomiernym rozkładem.

control_flow_ops

Członkowie

tensorflow :: ops :: Abort Podnieś wyjątek, aby przerwać proces po wywołaniu.
tensorflow :: ops :: ControlTrigger Nic nie robi.
tensorflow :: ops :: LoopCond Przekazuje wejście do wyjścia.
tensorflow :: ops :: Merge Przekazuje wartość dostępnego tensora z inputs na output .
tensorflow :: ops :: NextIteration Udostępnia swoje dane wejściowe w następnej iteracji.
tensorflow :: ops :: RefNextIteration Udostępnia swoje dane wejściowe w następnej iteracji.
tensorflow :: ops :: RefSelect Przekazuje dalej index element danych inputs do output .
tensorflow :: ops :: RefSwitch Napastnicy sędzia tensor data do portu wyjściowego określa pred .
tensorflow :: ops :: Switch Przekazuje data do portu wyjściowego określonego przez pred .

rdzeń

Członkowie

tensorflow :: ClientSession Obiekt ClientSession umożliwia wywołującemu kierowanie oceną wykresu TensorFlow utworzonego za pomocą interfejsu API C ++.
tensorflow :: Dane wejściowe Reprezentuje wartość tensora, której można użyć jako operandu w Operation .
tensorflow :: InputList Typ reprezentujący dane wejściowe operacji wymagających listy tensorów.
tensorflow :: Operacja Reprezentuje węzeł na wykresie obliczeniowym.
tensorflow :: Wyjście Reprezentuje wartość tensora wygenerowaną przez Operation .
tensorflow :: Zakres Obiekt Scope reprezentuje zestaw powiązanych operacji TensorFlow, które mają takie same właściwości, jak przedrostek nazwy pospolitej.
tensorflow :: Status Oznacza powodzenie lub niepowodzenie połączenia w Tensorflow.
tensorflow :: TensorBuffer

data_flow_ops

Członkowie

tensorflow :: ops :: AccumulatorApplyGradient Stosuje gradient do danego akumulatora.
tensorflow :: ops :: AccumulatorNumAccumulated Zwraca liczbę gradientów zagregowanych w podanych akumulatorach.
tensorflow :: ops :: AccumulatorSetGlobalStep Aktualizuje akumulator o nową wartość dla global_step.
tensorflow :: ops :: AccumulatorTakeGradient Wyodrębnia średni gradient w podanym akumulatorze warunkowym .
tensorflow :: ops :: Barrier Definiuje barierę, która utrzymuje się w różnych wykonaniach wykresów.
tensorflow :: ops :: BarrierClose Zamyka podaną barierę.
tensorflow :: ops :: BarrierIncompleteSize Oblicza liczbę niekompletnych elementów w danej barierze.
tensorflow :: ops :: BarrierInsertMany Każdemu klawiszowi przypisuje odpowiednią wartość do określonego składnika.
tensorflow :: ops :: BarrierReadySize Oblicza liczbę kompletnych elementów w danej barierze.
tensorflow :: ops :: BarrierTakeMany Pobiera określoną liczbę ukończonych elementów z bariery.
tensorflow :: ops :: ConditionalAccumulator Akumulator warunkowy do agregacji gradientów.
tensorflow :: ops :: DeleteSessionTensor Usuń tensor określony przez jego uchwyt w sesji.
tensorflow :: ops :: DynamicPartition num_partitions data na tensory num_partitions przy użyciu indeksów z partitions .
tensorflow :: ops :: DynamicStitch Przeplataj wartości z tensorów data do jednego tensora.
tensorflow :: ops :: FIFOQueue Kolejka, która tworzy elementy w kolejności pierwszy na wejściu, pierwszy wyszedł.
tensorflow :: ops :: GetSessionHandle Zapisz tensor wejściowy w stanie bieżącej sesji.
tensorflow :: ops :: GetSessionHandleV2 Zapisz tensor wejściowy w stanie bieżącej sesji.
tensorflow :: ops :: GetSessionTensor Uzyskaj wartość tensora określoną przez jego uchwyt.
tensorflow :: ops :: MapClear Op usuwa wszystkie elementy w podstawowym kontenerze.
tensorflow :: ops :: MapIncompleteSize Op zwraca liczbę niekompletnych elementów w podstawowym kontenerze.
tensorflow :: ops :: MapPeek Op zagląda do wartości pod określonym kluczem.
tensorflow :: ops :: MapSize Op zwraca liczbę elementów w podstawowym kontenerze.
tensorflow :: ops :: MapStage Etap (klucz, wartości) w podstawowym kontenerze, który zachowuje się jak tablica hashy.
tensorflow :: ops :: MapUnstage Op usuwa i zwraca wartości skojarzone z kluczem.
tensorflow :: ops :: MapUnstageNoKey Op usuwa i zwraca losową (klucz, wartość)
tensorflow :: ops :: OrderedMapClear Op usuwa wszystkie elementy w podstawowym kontenerze.
tensorflow :: ops :: OrderedMapIncompleteSize Op zwraca liczbę niekompletnych elementów w podstawowym kontenerze.
tensorflow :: ops :: OrderedMapPeek Op zagląda do wartości pod określonym kluczem.
tensorflow :: ops :: OrderedMapSize Op zwraca liczbę elementów w podstawowym kontenerze.
tensorflow :: ops :: OrderedMapStage Etap (klucz, wartości) w podstawowym kontenerze, który zachowuje się jak uporządkowany.
tensorflow :: ops :: OrderedMapUnstage Op usuwa i zwraca wartości skojarzone z kluczem.
tensorflow :: ops :: OrderedMapUnstageNoKey Op usuwa i zwraca najmniejszy element (klucz, wartość).
tensorflow :: ops :: PaddingFIFOQueue Kolejka, która tworzy elementy w kolejności pierwszy na wejściu, pierwszy wyszedł.
tensorflow :: ops :: ParallelDynamicStitch Przeplataj wartości z tensorów data do jednego tensora.
tensorflow :: ops :: PriorityQueue Kolejka, która tworzy elementy posortowane według pierwszej wartości składnika.
tensorflow :: ops :: QueueClose Zamyka podaną kolejkę.
tensorflow :: ops :: QueueDequeue Usuwa z kolejki krotkę jednego lub więcej tensorów z danej kolejki.
tensorflow :: ops :: QueueDequeueMany Dequeues n krotek jednego lub więcej tensorów z danej kolejki.
tensorflow :: ops :: QueueDequeueUpTo Dequeues n krotek jednego lub więcej tensorów z danej kolejki.
tensorflow :: ops :: QueueEnqueue Dodaje do kolejki krotkę jednego lub więcej tensorów w danej kolejce.
tensorflow :: ops :: QueueEnqueueMany Wpisuje zero lub więcej krotek jednego lub więcej tensorów w danej kolejce.
tensorflow :: ops :: QueueIsClosed Zwraca wartość true, jeśli kolejka jest zamknięta.
tensorflow :: ops :: QueueIsClosedV2 Zwraca wartość true, jeśli kolejka jest zamknięta.
tensorflow :: ops :: QueueSize Oblicza liczbę elementów w danej kolejce.
tensorflow :: ops :: RandomShuffleQueue Kolejka, która losuje kolejność elementów.
tensorflow :: ops :: RecordInput Emituje losowe rekordy.
tensorflow :: ops :: SparseAccumulatorApplyGradient Stosuje rzadki gradient do danego akumulatora.
tensorflow :: ops :: SparseAccumulatorTakeGradient Wyodrębnia średni rzadki gradient w SparseConditionalAccumulator .
tensorflow :: ops :: SparseConditionalAccumulator Akumulator warunkowy do agregacji rzadkich gradientów.
tensorflow :: ops :: Stage Wartości stołu montażowego podobne do lekkiego Enqueue.
tensorflow :: ops :: StageClear Op usuwa wszystkie elementy w podstawowym kontenerze.
tensorflow :: ops :: StagePeek Op sprawdza wartości w określonym indeksie.
tensorflow :: ops :: StageSize Op zwraca liczbę elementów w podstawowym kontenerze.
tensorflow :: ops :: TensorArray Tablica tensorów o podanym rozmiarze.
tensorflow :: ops :: TensorArrayClose Usuń TensorArray z jego kontenera zasobów.
tensorflow :: ops :: TensorArrayConcat Concat elementy z TensorArray na wartość value .
tensorflow :: ops :: TensorArrayGather Zbierz określone elementy z TensorArray do value wyjściowej.
tensorflow :: ops :: TensorArrayGrad Tworzy TensorArray do przechowywania gradientów wartości w podanym uchwycie.
tensorflow :: ops :: TensorArrayGradWithShape Tworzy TensorArray do przechowywania wielu gradientów wartości w danym uchwycie.
tensorflow :: ops :: TensorArrayRead Odczytaj element z TensorArray do value wyjściowej.
tensorflow :: ops :: TensorArrayScatter Rozrzuć dane z wartości wejściowej na określone elementy TensorArray .
tensorflow :: ops :: TensorArraySize Uzyskaj aktualny rozmiar TensorArray .
tensorflow :: ops :: TensorArraySplit Podziel dane z wartości wejściowej na elementy TensorArray .
tensorflow :: ops :: TensorArrayWrite Wepchnij element na tensor_array.
tensorflow :: ops :: Unstage Op jest podobny do lekkiego Dequeue.

image_ops

Członkowie

tensorflow :: ops :: AdjustContrast Dostosuj kontrast jednego lub kilku obrazów.
tensorflow :: ops :: AdjustHue Dostosuj odcień jednego lub więcej obrazów.
tensorflow :: ops :: AdjustSaturation Dostosuj nasycenie co najmniej jednego obrazu.
tensorflow :: ops :: CombinedNonMaxSuppression Chciwie wybiera podzbiór obwiedni w malejącej kolejności według punktacji.
tensorflow :: ops :: CropAndResize Wyodrębnia kadry z tensora obrazu wejściowego i zmienia ich rozmiar.
tensorflow :: ops :: CropAndResizeGradBoxes Oblicza gradient zmiennej crop_and_resize op wrt tensor pól wejściowych.
tensorflow :: ops :: CropAndResizeGradImage Oblicza gradient zmiennej crop_and_resize op wrt tensor obrazu wejściowego.
tensorflow :: ops :: DecodeAndCropJpeg Dekoduj i przytnij obraz zakodowany w formacie JPEG do tensora uint8.
tensorflow :: ops :: DecodeBmp Dekoduj pierwszą klatkę obrazu zakodowanego w formacie BMP na tensor uint8.
tensorflow :: ops :: DecodeGif Dekoduj klatkę (y) obrazu zakodowanego w formacie GIF do tensora uint8.
tensorflow :: ops :: DecodeJpeg Dekoduj obraz zakodowany w formacie JPEG na tensor uint8.
tensorflow :: ops :: DecodePng Dekoduj obraz zakodowany w formacie PNG do tensora uint8 lub uint16.
tensorflow :: ops :: DrawBoundingBoxes Narysuj obwiednie na grupie obrazów.
tensorflow :: ops :: DrawBoundingBoxesV2 Narysuj obwiednie na grupie obrazów.
tensorflow :: ops :: EncodeJpeg Kodowanie JPEG obrazu.
tensorflow :: ops :: EncodeJpegVariableQuality Obraz wejściowy koduje JPEG z zapewnioną jakością kompresji.
tensorflow :: ops :: EncodePng PNG-koduje obraz.
tensorflow :: ops :: ExtractGlimpse Wydobywa rzut oka z tensora wejściowego.
tensorflow :: ops :: ExtractJpegShape Wyodrębnij informacje o kształcie obrazu zakodowanego w formacie JPEG.
tensorflow :: ops :: HSVToRGB Konwertuj jeden lub więcej obrazów z HSV na RGB.
tensorflow :: ops :: NonMaxSuppression Chciwie wybiera podzbiór obwiedni w malejącej kolejności według punktacji.
tensorflow :: ops :: NonMaxSuppressionV2 Chciwie wybiera podzbiór obwiedni w malejącej kolejności według punktacji.
tensorflow :: ops :: NonMaxSuppressionV3 Chciwie wybiera podzbiór obwiedni w malejącej kolejności według punktacji.
tensorflow :: ops :: NonMaxSuppressionV4 Chciwie wybiera podzbiór obwiedni w malejącej kolejności według punktacji.
tensorflow :: ops :: NonMaxSuppressionV5 Chciwie wybiera podzbiór obwiedni w malejącej kolejności według punktacji.
tensorflow :: ops :: NonMaxSuppressionWithOverlaps Chciwie wybiera podzbiór obwiedni w malejącej kolejności według punktacji.
tensorflow :: ops :: QuantizedResizeBilinear Zmień rozmiar skwantowanych images do size przy użyciu skwantyzowanej interpolacji dwuliniowej.
tensorflow :: ops :: RGBToHSV Konwertuje jeden lub więcej obrazów z RGB na HSV.
tensorflow :: ops :: ResizeArea Zmień rozmiar images na size za pomocą interpolacji obszarów.
tensorflow :: ops :: ResizeBicubic Zmień rozmiar images na size za pomocą interpolacji dwusześciennej.
tensorflow :: ops :: ResizeBilinear Zmień rozmiar images na size za pomocą interpolacji bilinearnej.
tensorflow :: ops :: ResizeNearestNeighbor Zmień rozmiar images na size przy użyciu interpolacji najbliższego sąsiada.
tensorflow :: ops :: SampleDistortedBoundingBox Wygeneruj pojedynczą, losowo zniekształconą obwiednię dla obrazu.
tensorflow :: ops :: SampleDistortedBoundingBoxV2 Wygeneruj pojedynczą, losowo zniekształconą obwiednię dla obrazu.
tensorflow :: ops :: ScaleAndTranslate DO ZROBIENIA: dodaj doc.

io_ops

Członkowie

tensorflow :: ops :: FixedLengthRecordReader Czytnik, który wyprowadza rekordy o stałej długości z pliku.
tensorflow :: ops :: IdentityReader Czytnik, który wyprowadza kolejkę, działa zarówno jako klucz, jak i wartość.
tensorflow :: ops :: LMDBReader Czytnik, który wyprowadza rekordy z pliku LMDB.
tensorflow :: ops :: MatchingFiles Zwraca zestaw plików pasujących do co najmniej jednego wzorca globalnego.
tensorflow :: ops :: MergeV2Checkpoints Specyficzne dla formatu V2: scala pliki metadanych podzielonych na fragmenty punktów kontrolnych.
tensorflow :: ops :: ReadFile Odczytuje i wyprowadza całą zawartość nazwy pliku wejściowego.
tensorflow :: ops :: ReaderNumRecordsProduced Zwraca liczbę rekordów utworzonych przez tego czytnika.
tensorflow :: ops :: ReaderNumWorkUnitsCompleted Zwraca liczbę jednostek pracy, które czytnik zakończył przetwarzać.
tensorflow :: ops :: ReaderRead Zwraca następny rekord (klucz, para wartości) utworzony przez czytnika.
tensorflow :: ops :: ReaderReadUpTo Zwraca maksymalnie num_records (klucz, wartość) wygenerowane przez program Reader.
tensorflow :: ops :: ReaderReset Przywróć czytnik do jego początkowego, czystego stanu.
tensorflow :: ops :: ReaderRestoreState Przywróć czytnik do wcześniej zapisanego stanu.
tensorflow :: ops :: ReaderSerializeState Utwórz tensor ciągu, który koduje stan czytnika.
tensorflow :: ops :: Restore Przywraca tensor z plików punktów kontrolnych.
tensorflow :: ops :: RestoreSlice Przywraca tensor z plików punktów kontrolnych.
tensorflow :: ops :: RestoreV2 Przywraca tensory z punktu kontrolnego V2.
tensorflow :: ops :: Zapisz Zapisuje wejściowe tensory na dysku.
tensorflow :: ops :: SaveSlices Zapisuje plasterki tensorów wejściowych na dysk.
tensorflow :: ops :: SaveV2 Zapisuje tensory w formacie punktu kontrolnego V2.
tensorflow :: ops :: ShardedFilename Wygeneruj fragmentowaną nazwę pliku.
tensorflow :: ops :: ShardedFilespec Wygeneruj wzorzec glob pasujący do wszystkich podzielonych na fragmenty nazw plików.
tensorflow :: ops :: TFRecordReader Czytnik, który wyprowadza rekordy z pliku TensorFlow Records.
tensorflow :: ops :: TextLineReader Czytnik, który wyprowadza wiersze pliku rozdzielone '
”.
tensorflow :: ops :: WholeFileReader Czytnik, który wyprowadza całą zawartość pliku jako wartość.
tensorflow :: ops :: WriteFile Zapisuje zawartość do pliku pod nazwą pliku wejściowego.

logowanie_ops

Członkowie

tensorflow :: ops :: Assert Potwierdza, że ​​podany warunek jest prawdziwy.
tensorflow :: ops :: HistogramSummary Wyprowadza bufor protokołu Summary z histogramem.
tensorflow :: ops :: MergeSummary Łączy podsumowania.
tensorflow :: ops :: Print Wyświetla listę tensorów.
tensorflow :: ops :: PrintV2 Wyświetla łańcuch znaków skalarnych.
tensorflow :: ops :: ScalarSummary Wyprowadza bufor protokołu Summary z wartościami skalarnymi.
tensorflow :: ops :: TensorSummary Wyprowadza bufor protokołu Summary z tensorem.
tensorflow :: ops :: TensorSummaryV2 Wyprowadza bufor protokołu Summary z tensorem i danymi dla każdej wtyczki.
tensorflow :: ops :: Timestamp Podaje czas od epoki w sekundach.

math_ops

Członkowie

tensorflow :: ops :: Abs Oblicza wartość bezwzględną tensora.
tensorflow :: ops :: AccumulateNV2 Zwraca elementarną sumę listy tensorów.
tensorflow :: ops :: Acos Oblicza wartości acos z x według elementu.
tensorflow :: ops :: Acosh Oblicza odwrotny cosinus hiperboliczny z elementu x.
tensorflow :: ops :: Add Zwraca x + y według elementów.
tensorflow :: ops :: AddN Dodaj wszystkie elementy tensorów wejściowych.
tensorflow :: ops :: AddV2 Zwraca x + y według elementów.
tensorflow :: ops :: All Oblicza „logikę i” elementów w wymiarach tensora.
tensorflow :: ops :: Angle Zwraca argument liczby zespolonej.
tensorflow :: ops :: Any Oblicza „logikę” elementów w wymiarach tensora.
tensorflow :: ops :: ApproximateEqual Zwraca prawdziwą wartość abs (xy) <tolerancji według elementu.
tensorflow :: ops :: ArgMax Zwraca indeks o największej wartości w wymiarach tensora.
tensorflow :: ops :: ArgMin Zwraca indeks z najmniejszą wartością między wymiarami tensora.
tensorflow :: ops :: Asin Oblicza odwrotny sinus trignometryczny z elementu x.
tensorflow :: ops :: Asinh Oblicza odwrotny sinus hiperboliczny z elementu x.
tensorflow :: ops :: Atan Oblicza trignometryczną odwrotną tangens x według elementu.
tensorflow :: ops :: Atan2 Oblicza arcus tangens y/x elementów, uwzględniając znaki argumentów.
tensorflow :: ops :: Atanh Oblicza odwrotną tangens hiperboliczny x według elementu.
tensorflow :: ops :: BatchMatMul Mnoży wycinki dwóch tensorów w partiach.
tensorflow :: ops :: BatchMatMulV2 Mnoży wycinki dwóch tensorów w partiach.
tensorflow :: ops :: BesselI0e Oblicza funkcję Bessela i0e funkcji x elementu.
tensorflow :: ops :: BesselI1e Oblicza funkcję Bessela i1e elementu x .
tensorflow :: ops :: Betainc Oblicz uregulowaną niekompletną całkę beta \(I_x(a, b)\).
tensorflow :: ops :: Bincount Zlicza liczbę wystąpień każdej wartości w tablicy liczb całkowitych.
tensorflow :: ops :: Bucketize Segmentuje „dane wejściowe” na podstawie „granic”.
tensorflow :: ops :: Cast Rzuć x typu SrcT na y z DstT.
tensorflow :: ops :: Ceil Zwraca najmniejszą liczbę całkowitą nie mniejszą niż x.
tensorflow :: ops :: ClipByValue Przycina wartości tensora do określonej wartości min i maks.
tensorflow :: ops :: CompareAndBitpack Porównaj wartości danych input z threshold i zapakuj otrzymane bity do uint8 .
tensorflow :: ops :: Complex Konwertuje dwie liczby rzeczywiste na liczbę zespoloną.
tensorflow :: ops :: ComplexAbs Oblicza zespoloną wartość bezwzględną tensora.
tensorflow :: ops :: Conj Zwraca sprzężoną liczbę zespoloną.
tensorflow :: ops :: Cos Oblicza cos z x według elementu.
tensorflow :: ops :: Cosh Oblicza cosinus hiperboliczny z elementu x.
tensorflow :: ops :: Cross Oblicz iloczyn poprzeczny parami.
tensorflow :: ops :: Cumprod Obliczyć skumulowany iloczyn tensora x wzdłuż axis .
tensorflow :: ops :: Cumsum Oblicz skumulowaną sumę tensora x wzdłuż axis .
tensorflow :: ops :: Digamma Oblicza Psi, pochodną Lgamma (logarytm wartości bezwzględnej.
tensorflow :: ops :: Div Zwraca x / y według elementów.
tensorflow :: ops :: DivNoNan Zwraca 0, jeśli mianownik jest równy zero.
tensorflow :: ops :: Equal Zwraca wartość prawdy (x == y) według elementów.
tensorflow :: ops :: Erf Oblicza funkcję błędu Gaussa dla elementu x .
tensorflow :: ops :: Erfc Oblicza komplementarną funkcję błędu x elementu.
tensorflow :: ops :: Erfinv DO ZROBIENIA: dodaj doc.
tensorflow :: ops :: EuclideanNorm Oblicza euklidesową normę elementów w wymiarach tensora.
tensorflow :: ops :: Exp Oblicza wykładniczy x element mądry.
tensorflow :: ops :: Expm1 Oblicza exp(x) - 1 element mądry.
tensorflow :: ops :: Floor Zwraca największą liczbę całkowitą nie większą niż x.
tensorflow :: ops :: FloorDiv Zwraca x // y element-mądry.
tensorflow :: ops :: FloorMod Zwraca pozostałą część dzielenia według elementów.
tensorflow :: ops :: Greater Zwraca wartość prawdy (x> y) według elementów.
tensorflow :: ops :: GreaterEqual Zwraca wartość prawdy (x> = y) według elementów.
tensorflow :: ops :: HistogramFixedWidth Zwróć histogram wartości.
tensorflow :: ops :: Igamma Oblicz dolną regularyzowaną niekompletną funkcję Gamma P(a, x) .
tensorflow :: ops :: Igammac Oblicz górną uregulowaną niekompletną funkcję Gamma Q(a, x) .
tensorflow :: ops :: Imag Zwraca część urojoną liczby zespolonej.
tensorflow :: ops :: Inv Oblicza odwrotność x według elementu.
tensorflow :: ops :: IsFinite Zwraca, które elementy x są skończone.
tensorflow :: ops :: IsInf Zwraca, które elementy x są Inf.
tensorflow :: ops :: IsNan Zwraca, które elementy x są NaN.
tensorflow :: ops :: Less Zwraca prawdziwą wartość (x <y) według elementów.
tensorflow :: ops :: LessEqual Zwraca wartość prawdy (x <= y) według elementów.
tensorflow :: ops :: Lgamma Oblicza logarytm wartości bezwzględnej elementu Gamma(x) .
tensorflow :: ops :: LinSpace Generuje wartości w przedziale.
tensorflow :: ops :: Log Oblicza logarytm naturalny elementu x.
tensorflow :: ops :: Log1p Oblicza logarytm naturalny z elementów (1 + x).
tensorflow :: ops :: LogicalAnd Zwraca wartość prawdy x AND y według elementów.
tensorflow :: ops :: LogicalNot Zwraca prawdziwą wartość elementu NIE x.
tensorflow :: ops :: LogicalOr Zwraca wartość prawdy x LUB y według elementów.
tensorflow :: ops :: MatMul Pomnóż macierz „a” przez macierz „b”.
tensorflow :: ops :: Maks Oblicza maksimum elementów w wymiarach tensora.
tensorflow :: ops :: Maximum Zwraca maksimum z x i y (tj
tensorflow :: ops :: Mean Oblicza średnią elementów w wymiarach tensora.
tensorflow :: ops :: Min Oblicza minimum elementów w wymiarach tensora.
tensorflow :: ops :: Minimum Zwraca min z x i y (tj
tensorflow :: ops :: Mod Zwraca pozostałą część dzielenia według elementów.
tensorflow :: ops :: MulNoNan Zwraca x * y element-mądry.
tensorflow :: ops :: Multiply Zwraca x * y element-mądry.
tensorflow :: ops :: Ndtri DO ZROBIENIA: dodaj doc.
tensorflow :: ops :: Negate Oblicza liczbową wartość ujemną według elementów.
tensorflow :: ops :: NextAfter Zwraca następną reprezentowalną wartość x1 w kierunku x2 , według elementów.
tensorflow :: ops :: NotEqual Zwraca wartość prawdy (x! = Y) według elementów.
tensorflow :: ops :: Polygamma Oblicz funkcję polygamma \(^{(n)}(x)\).
tensorflow :: ops :: Pow Oblicza moc jednej wartości do drugiej.
tensorflow :: ops :: Prod Oblicza iloczyn elementów w wymiarach tensora.
tensorflow :: ops :: QuantizeDownAndShrinkRange Przekonwertuj skwantowany tensor „wejściowy” na „wyjście” o niższej precyzji, używając.
tensorflow :: ops :: QuantizedAdd Zwraca x + y elementarnie, pracując na skwantyzowanych buforach.
tensorflow :: ops :: QuantizedMatMul Wykonaj skwantyzowane mnożenie macierzy a przez macierz b .
tensorflow :: ops :: QuantizedMul Zwraca x * y elementarnie, pracując na skwantyzowanych buforach.
tensorflow :: ops :: Zakres Tworzy ciąg liczb.
tensorflow :: ops :: Real Zwraca część rzeczywistą liczby zespolonej.
tensorflow :: ops :: RealDiv Zwraca x / y elementarnie dla typów rzeczywistych.
tensorflow :: ops :: Reciprocal Oblicza odwrotność x według elementu.
tensorflow :: ops :: RequantizationRange Oblicza zakres obejmujący rzeczywiste wartości obecne w skwantyzowanym tensorze.
tensorflow :: ops :: Requantize Konwertuje skwantowany tensor input na output o niższej precyzji.
tensorflow :: ops :: Rint Zwraca liczbę całkowitą najbliższą x.
tensorflow :: ops :: Round Zaokrągla wartości tensora do najbliższej liczby całkowitej według elementów.
tensorflow :: ops :: Rsqrt Oblicza odwrotność pierwiastka kwadratowego z x według elementów.
tensorflow :: ops :: SegmentMax Oblicza maksimum wzdłuż segmentów tensora.
tensorflow :: ops :: SegmentMean Oblicza średnią wzdłuż segmentów tensora.
tensorflow :: ops :: SegmentMin Oblicza minimum wzdłuż segmentów tensora.
tensorflow :: ops :: SegmentProd Oblicza iloczyn wzdłuż segmentów tensora.
tensorflow :: ops :: SegmentSum Oblicza sumę wzdłuż segmentów tensora.
tensorflow :: ops :: SelectV2 DO ZROBIENIA: dodaj doc.
tensorflow :: ops :: Sigmoid Oblicza sigmoidę x elementu.
tensorflow :: ops :: Sign Zwraca elementarne wskazanie znaku liczby.
tensorflow :: ops :: Sin Oblicza sinus z x według elementu.
tensorflow :: ops :: Sinh Oblicza sinus hiperboliczny z elementu x.
tensorflow :: ops :: SparseMatMul Pomnóż macierz „a” przez macierz „b”.
tensorflow :: ops :: SparseSegmentMean Oblicza średnią wzdłuż nielicznych segmentów tensora.
tensorflow :: ops :: SparseSegmentMeanGrad Oblicza gradienty dla SparseSegmentMean .
tensorflow :: ops :: SparseSegmentMeanWithNumSegments Oblicza średnią wzdłuż nielicznych segmentów tensora.
tensorflow :: ops :: SparseSegmentSqrtN Oblicza sumę wzdłuż nielicznych segmentów tensora podzieloną przez kwadrat N.
tensorflow :: ops :: SparseSegmentSqrtNGrad Oblicza gradienty dla SparseSegmentSqrtN .
tensorflow :: ops :: SparseSegmentSqrtNWithNumSegments Oblicza sumę wzdłuż nielicznych segmentów tensora podzieloną przez kwadrat N.
tensorflow :: ops :: SparseSegmentSum Oblicza sumę wzdłuż nielicznych segmentów tensora.
tensorflow :: ops :: SparseSegmentSumWithNumSegments Oblicza sumę wzdłuż nielicznych segmentów tensora.
tensorflow :: ops :: Sqrt Oblicza pierwiastek kwadratowy z x według elementów.
tensorflow :: ops :: Square Oblicza kwadrat elementu x.
tensorflow :: ops :: SquaredDifference Zwraca (x - y) (x - y) według elementów.
tensorflow :: ops :: Subtract Zwraca x - y element-mądry.
tensorflow :: ops :: Sum Oblicza sumę elementów w wymiarach tensora.
tensorflow :: ops :: Tan Oblicza tan z elementów x.
tensorflow :: ops :: Tanh Oblicza tangens hiperboliczny x elementu.
tensorflow :: ops :: TruncateDiv Zwraca x / y według elementów dla typów całkowitych.
tensorflow :: ops :: TruncateMod Zwraca pozostałą część dzielenia według elementów.
tensorflow :: ops :: UnsortedSegmentMax Oblicza maksimum wzdłuż segmentów tensora.
tensorflow :: ops :: UnsortedSegmentMin Oblicza minimum wzdłuż segmentów tensora.
tensorflow :: ops :: UnsortedSegmentProd Oblicza iloczyn wzdłuż segmentów tensora.
tensorflow :: ops :: UnsortedSegmentSum Oblicza sumę wzdłuż segmentów tensora.
tensorflow :: ops :: Where3 Wybiera elementy z x lub y , w zależności od condition .
tensorflow :: ops :: Xdivy Zwraca 0, jeśli x == 0, lub x / y w przeciwnym razie, elementwise.
tensorflow :: ops :: Xlogy Zwraca 0, jeśli x == 0, aw przeciwnym razie x * log (y), elementwise.
tensorflow :: ops :: Zeta Oblicz funkcję zeta Hurwitza \((x, q)\).

nn_ops

Członkowie

tensorflow :: ops :: AvgPool Wykonuje średnie łączenie danych wejściowych.
tensorflow :: ops :: AvgPool3D Wykonuje średnie pulowanie 3D na wejściu.
tensorflow :: ops :: AvgPool3DGrad Oblicza gradienty średniej funkcji puli.
tensorflow :: ops :: BiasAdd Dodaje bias do value .
tensorflow :: ops :: BiasAddGrad Operacja wsteczna dla „BiasAdd” na tensorze „bias”.
tensorflow :: ops :: Conv2D Oblicza splot 2-D przy input 4-D i tensorach filter .
tensorflow :: ops :: Conv2DBackpropFilter Oblicza gradienty splotu względem filtra.
tensorflow :: ops :: Conv2DBackpropInput Oblicza gradienty splotu w odniesieniu do danych wejściowych.
tensorflow :: ops :: Conv3D Oblicza splot trójwymiarowy przy input 5- input i tensorach filter .
tensorflow :: ops :: Conv3DBackpropFilterV2 Oblicza gradienty splotu 3-W w odniesieniu do filtra.
tensorflow :: ops :: Conv3DBackpropInputV2 Oblicza gradienty splotu 3-W w odniesieniu do danych wejściowych.
tensorflow :: ops :: DataFormatDimMap Zwraca indeks wymiaru w docelowym formacie danych podanym w.
tensorflow :: ops :: DataFormatVecPermute Zwraca permutowany wektor / tensor w docelowym formacie danych z podanym rozszerzeniem.
tensorflow :: ops :: DepthwiseConv2dNative Oblicza dwuwymiarowy splot głęboki przy danych input 4-wymiarowych i tensorach filter .
tensorflow :: ops :: DepthwiseConv2dNativeBackpropFilter Oblicza gradienty splotu wgłębnego w odniesieniu do filtra.
tensorflow :: ops :: DepthwiseConv2dNativeBackpropInput Oblicza gradienty splotu wgłębnego w odniesieniu do danych wejściowych.
tensorflow :: ops :: Dilation2D Oblicza poszerzenie skali szarości tensorów input 4-D i filter 3-D.
tensorflow :: ops :: Dilation2DBackpropFilter Oblicza gradient morfologicznej dylatacji 2-D względem filtra.
tensorflow :: ops :: Dilation2DBackpropInput Oblicza gradient morfologicznej dylatacji 2-D w odniesieniu do wejścia.
tensorflow :: ops :: Elu Oblicza wykładniczą liniową: exp(features) - 1 jeśli <0, w przeciwnym razie features .
tensorflow :: ops :: FractionalAvgPool Wykonuje ułamkową średnią pulę danych wejściowych.
tensorflow :: ops :: FractionalMaxPool Wykonuje ułamkowe maksymalne pule na wejściu.
tensorflow :: ops :: FusedBatchNorm Normalizacja wsadowa.
tensorflow :: ops :: FusedBatchNormGrad Gradient do normalizacji wsadowej.
tensorflow :: ops :: FusedBatchNormGradV2 Gradient do normalizacji wsadowej.
tensorflow :: ops :: FusedBatchNormGradV3 Gradient do normalizacji wsadowej.
tensorflow :: ops :: FusedBatchNormV2 Normalizacja wsadowa.
tensorflow :: ops :: FusedBatchNormV3 Normalizacja wsadowa.
tensorflow :: ops :: FusedPadConv2D Wykonuje wypełnienie jako preproces podczas konwolucji.
tensorflow :: ops :: FusedResizeAndPadConv2D Wykonuje zmianę rozmiaru i wypełnienie jako preproces podczas konwolucji.
tensorflow :: ops :: InTopK Mówi, czy cele znajdują się w najwyższych prognozach K
tensorflow :: ops :: InTopKV2 Mówi, czy cele znajdują się w najwyższych prognozach K
tensorflow :: ops :: L2Loss Strata L2.
tensorflow :: ops :: LRN Lokalna normalizacja odpowiedzi.
tensorflow :: ops :: LogSoftmax Oblicza logi aktywacji softmax.
tensorflow :: ops :: MaxPool Wykonuje maksymalne buforowanie na wejściu.
tensorflow :: ops :: MaxPool3D Wykonuje pule 3D max na wejściu.
tensorflow :: ops :: MaxPool3DGrad Oblicza gradienty funkcji maksymalnej puli.
tensorflow :: ops :: MaxPool3DGradGrad Oblicza gradienty drugiego rzędu funkcji maxpooling.
tensorflow :: ops :: MaxPoolGradGrad Oblicza gradienty drugiego rzędu funkcji maxpooling.
tensorflow :: ops :: MaxPoolGradGradV2 Oblicza gradienty drugiego rzędu funkcji maxpooling.
tensorflow :: ops :: MaxPoolGradGradWithArgmax Oblicza gradienty drugiego rzędu funkcji maxpooling.
tensorflow :: ops :: MaxPoolGradV2 Oblicza gradienty funkcji maxpooling.
tensorflow :: ops :: MaxPoolV2 Wykonuje maksymalne buforowanie na wejściu.
tensorflow :: ops :: MaxPoolWithArgmax Wykonuje maksymalne pule na wejściu i wyprowadza zarówno maksymalne wartości, jak i indeksy.
tensorflow :: ops :: NthElement Znajduje wartości statystyki n rzędu dla ostatniego wymiaru.
tensorflow :: ops :: QuantizedAvgPool Tworzy średnią pulę tensora wejściowego dla skwantowanych typów.
tensorflow :: ops :: QuantizedBatchNormWithGlobalNormalization Kwantowa normalizacja wsadowa.
tensorflow :: ops :: QuantizedBiasAdd Dodaje tensor „bias” to tensor „wejścia” do typów kwantowane.
tensorflow :: ops :: QuantizedConv2D Oblicza splot 2D dla skwantyzowanego wejścia 4D i tensorów filtra.
tensorflow :: ops :: QuantizedMaxPool Tworzy maksymalną pulę tensora wejściowego dla skwantowanych typów.
tensorflow :: ops :: QuantizedRelu Oblicza skwantyzowaną rektyfikowaną liniową: max(features, 0)
tensorflow :: ops :: QuantizedRelu6 Oblicza skwantyzowaną rektyfikowaną liniową 6: min(max(features, 0), 6)
tensorflow :: ops :: QuantizedReluX Oblicza skwantyzowaną, rektyfikowaną liniową X: min(max(features, 0), max_value)
tensorflow :: ops :: Relu Oblicza wyprostowane liniowe: max(features, 0) .
tensorflow :: ops :: Relu6 Oblicza wyprostowane liniowe 6: min(max(features, 0), 6) .
tensorflow :: ops :: Selu Oblicza skalowane wykładnicze liniowe: scale * alpha * (exp(features) - 1)
tensorflow :: ops :: Softmax Oblicza aktywacje softmax.
tensorflow :: ops :: SoftmaxCrossEntropyWithLogits Oblicza koszt entropii krzyżowej softmax i gradienty do wstecznej propagacji.
tensorflow :: ops :: Softplus Oblicza softplus: log(exp(features) + 1) .
tensorflow :: ops :: Softsign Oblicza softsign: features / (abs(features) + 1) .
tensorflow :: ops :: SparseSoftmaxCrossEntropyWithLogits Oblicza koszt entropii krzyżowej softmax i gradienty do wstecznej propagacji.
tensorflow :: ops :: TopK Znajduje wartości i indeksy k największych elementów dla ostatniego wymiaru.

no_op

Członkowie

tensorflow :: ops :: NoOp Nic nie robi.

parsing_ops

Członkowie

tensorflow :: ops :: DecodeCSV Konwertuj rekordy CSV na tensory.
tensorflow :: ops :: DecodeCompressed Dekompresuj struny.
tensorflow :: ops :: DecodeJSONExample Konwertuj przykładowe rekordy zakodowane w formacie JSON na ciągi buforów protokołu binarnego.
tensorflow :: ops :: DecodePaddedRaw Zinterpretuj ponownie bajty łańcucha jako wektor liczb.
tensorflow :: ops :: DecodeRaw Zinterpretuj ponownie bajty łańcucha jako wektor liczb.
tensorflow :: ops :: ParseExample Przekształca wektor mózgu. Przykładowe protokoły (jako łańcuchy) na wpisane tensory.
tensorflow :: ops :: ParseExampleV2 Przekształca wektor tf.Example protos (jako łańcuchy) na wpisane tensory.
tensorflow :: ops :: ParseSequenceExample Przekształca wektor mózgu.SequenceExample protos (jako łańcuchy) na wpisane tensory.
tensorflow :: ops :: ParseSequenceExampleV2 Przekształca wektor tf.io.SequenceExample protos (jako łańcuchy) na wpisane tensory.
tensorflow :: ops :: ParseSingleExample Przekształca tf.Example proto (jako łańcuch) na wpisane tensory.
tensorflow :: ops :: ParseSingleSequenceExample Przekształca mózg skalarny.SequenceExample proto (jako łańcuchy) na wpisane tensory.
tensorflow :: ops :: ParseTensor Przekształca serializowany protokół tensorflow.TensorProto na Tensor .
tensorflow :: ops :: SerializeTensor Przekształca Tensor w serializowany protokół TensorProto.
tensorflow :: ops :: StringToNumber Konwertuje każdy ciąg w wejściowym Tensorze na określony typ liczbowy.

random_ops

Członkowie

tensorflow :: ops :: Wielomian Pobiera próbki z rozkładu wielomianowego.
tensorflow :: ops :: ParameterizedTruncatedNormal Wyprowadza losowe wartości z rozkładu normalnego.
tensorflow :: ops :: RandomGamma Wyprowadza losowe wartości z rozkładów gamma opisanych przez alfa.
tensorflow :: ops :: RandomNormal Wyprowadza losowe wartości z rozkładu normalnego.
tensorflow :: ops :: RandomPoissonV2 Wyprowadza wartości losowe z rozkładu (ów) Poissona opisanych przez szybkość.
tensorflow :: ops :: RandomShuffle Losowo tasuje tensor wzdłuż jego pierwszego wymiaru.
tensorflow :: ops :: RandomUniform Wyprowadza losowe wartości z jednolitego rozkładu.
tensorflow :: ops :: RandomUniformInt Wyprowadza losowe liczby całkowite z jednolitego rozkładu.
tensorflow :: ops :: TruncatedNormal Wyprowadza losowe wartości z obciętego rozkładu normalnego.

sparse_ops

Członkowie

tensorflow :: ops :: AddManySparseToTensorsMap Dodaj N -minibatch SparseTensor do SparseTensorsMap , zwróć N uchwytów.
tensorflow :: ops :: AddSparseToTensorsMap Dodaj SparseTensor do SparseTensorsMap zwróć jego uchwyt.
tensorflow :: ops :: DeserializeManySparse Deserializacja i łączenie SparseTensors z serializowanej minibatch.
tensorflow :: ops :: DeserializeSparse Deserializacja obiektów SparseTensor .
tensorflow :: ops :: SerializeManySparse Serializuj N -minibatch SparseTensor do obiektu Tensor [N, 3] .
tensorflow :: ops :: SerializeSparse Serializuj SparseTensor do [3] obiektu Tensor .
tensorflow :: ops :: SparseAdd Dodaje dwa obiekty SparseTensor aby utworzyć inny SparseTensor .
tensorflow :: ops :: SparseAddGrad Operator gradientu dla operacji SparseAdd .
tensorflow :: ops :: SparseConcat Łączy listę SparseTensor wzdłuż określonego wymiaru.
tensorflow :: ops :: SparseCross Generuje rzadkie krzyżowanie z listy rzadkich i gęstych tensorów.
tensorflow :: ops :: SparseDenseCwiseAdd Dodaje SparseTensor i gęsty Tensor , stosując następujące specjalne zasady:
tensorflow :: ops :: SparseDenseCwiseDiv Pod względem komponentów dzieli SparseTensor przez gęsty Tensor .
tensorflow :: ops :: SparseDenseCwiseMul Składnik mądry mnoży SparseTensor przez gęsty Tensor .
tensorflow :: ops :: SparseFillEmptyRows Wypełnia puste wiersze w wejściowym SparseTensor 2-D wartością domyślną.
tensorflow :: ops :: SparseFillEmptyRowsGrad Gradient SparseFillEmptyRows .
tensorflow :: ops :: SparseReduceMax Oblicza maksymalną liczbę elementów w wymiarach SparseTensor.
tensorflow :: ops :: SparseReduceMaxSparse Oblicza maksymalną liczbę elementów w wymiarach SparseTensor.
tensorflow :: ops :: SparseReduceSum Oblicza sumę elementów w wymiarach SparseTensor.
tensorflow :: ops :: SparseReduceSumSparse Oblicza sumę elementów w wymiarach SparseTensor.
tensorflow :: ops :: SparseReorder Zmienia kolejność SparseTensor na kanoniczny porządek główny wiersza.
tensorflow :: ops :: SparseReshape Zmienia kształt SparseTensor, aby przedstawiał wartości w nowym, gęstym kształcie.
tensorflow :: ops :: SparseSlice Pokrój SparseTensor na podstawie start i size .
tensorflow :: ops :: SparseSliceGrad Operator gradientu dla SparseSlice op.
tensorflow :: ops :: SparseSoftmax Stosuje softmax do SparseTensor ND SparseTensor .
tensorflow :: ops :: SparseSparseMaximum Zwraca maksimum dwóch SparseTensors w odniesieniu do elementu.
tensorflow :: ops :: SparseSparseMinimum Zwraca wartość min dwóch SparseTensors w odniesieniu do elementu.
tensorflow :: ops :: SparseSplit Podziel SparseTensor na tensory num_split wzdłuż jednego wymiaru.
tensorflow :: ops :: SparseTensorDenseAdd Dodaje SparseTensor i gęsty Tensor , tworząc gęsty Tensor .
tensorflow :: ops :: SparseTensorDenseMatMul Pomnóż SparseTensor (rzędu 2) „A” przez gęstą macierz „B”.
tensorflow :: ops :: TakeManySparseFromTensorsMap Konwertuje rzadką reprezentację na gęsty tensor.

state_ops

Członkowie

tensorflow :: ops :: Assign Zaktualizuj „ref”, przypisując do niego „wartość”.
tensorflow :: ops :: AssignAdd Zaktualizuj „ref”, dodając do niego „wartość”.
tensorflow :: ops :: AssignSub Zaktualizuj „ref”, odejmując od niego „wartość”.
tensorflow :: ops :: CountUpTo Zwiększa „ref”, aż osiągnie „limit”.
tensorflow :: ops :: DestroyTemporaryVariable Niszczy zmienną tymczasową i zwraca jej ostateczną wartość.
tensorflow :: ops :: IsVariableInitialized Sprawdza, czy tensor został zainicjowany.
tensorflow :: ops :: ResourceCountUpTo Zwiększa zmienną wskazywaną przez „zasób”, aż osiągnie „limit”.
tensorflow :: ops :: ResourceScatterNdAdd Stosuje rzadkie dodawanie do poszczególnych wartości lub wycinków w zmiennej .
tensorflow :: ops :: ResourceScatterNdSub Stosuje rzadkie odejmowanie do poszczególnych wartości lub wycinków w zmiennej .
tensorflow :: ops :: ResourceScatterNdUpdate Stosuje rzadkie updates do poszczególnych wartości lub wycinków w ramach danego.
tensorflow :: ops :: ScatterAdd Dodaje rzadkie aktualizacje do odwołania do zmiennej.
tensorflow :: ops :: ScatterDiv Dzieli odwołanie do zmiennej przez rzadkie aktualizacje.
tensorflow :: ops :: ScatterMax Zmniejsza rzadkie aktualizacje do zmiennej referencyjnej przy użyciu operacji max .
tensorflow :: ops :: ScatterMin Zmniejsza rzadkie aktualizacje do odwołania do zmiennej przy użyciu operacji min .
tensorflow :: ops :: ScatterMul Mnoży rzadkie aktualizacje do zmiennej referencyjnej.
tensorflow :: ops :: ScatterNdAdd Stosuje rzadkie dodawanie do poszczególnych wartości lub wycinków w zmiennej .
tensorflow :: ops :: ScatterNdSub Stosuje rzadkie odejmowanie do poszczególnych wartości lub wycinków w zmiennej .
tensorflow :: ops :: ScatterNdUpdate Stosuje rzadkie updates do poszczególnych wartości lub wycinków w ramach danego.
tensorflow :: ops :: ScatterSub Odejmuje rzadkie aktualizacje odwołania do zmiennej.
tensorflow :: ops :: ScatterUpdate Stosuje rzadkie aktualizacje do odwołania do zmiennej.
tensorflow :: ops :: TemporaryVariable Zwraca tensor, który może być zmutowany, ale utrzymuje się tylko w ramach jednego kroku.
tensorflow :: ops :: Zmienna Utrzymuje stan w postaci tensora, który utrzymuje się w kolejnych krokach.

string_ops

Członkowie

tensorflow :: ops :: AsString Konwertuje każdy wpis w danym tensorze na ciągi.
tensorflow :: ops :: DecodeBase64 Dekoduj bezpieczne dla sieci ciągi zakodowane w base64.
tensorflow :: ops :: EncodeBase64 Koduj ciągi do bezpiecznego internetowego formatu base64.
tensorflow :: ops :: ReduceJoin Łączy ciąg Tensor z podanymi wymiarami.
tensorflow :: ops :: RegexFullMatch Sprawdź, czy dane wejściowe są zgodne ze wzorcem wyrażenia regularnego.
tensorflow :: ops :: RegexReplace Zastępuje dopasowania wyrażenia regularnego pattern w input ciągiem zastępczym podanym w funkcji rewrite .
tensorflow :: ops :: StringFormat Formatuje szablon ciągu przy użyciu listy tensorów.
tensorflow :: ops :: StringJoin Łączy struny z podanej listy tensorów struny w jeden tensor ;.
tensorflow :: ops :: StringLength Długość ciągów input .
tensorflow :: ops :: StringLower DO ZROBIENIA: dodaj doc.
tensorflow :: ops :: StringNGrams Tworzy ngramy z poszarpanych danych ciągów.
tensorflow :: ops :: StringSplit Podziel elementy danych input na podstawie delimiter na SparseTensor .
tensorflow :: ops :: StringSplitV2 Podziel elementy source na podstawie sep na SparseTensor .
tensorflow :: ops :: StringStrip Usuń początkowe i końcowe spacje z tensora .
tensorflow :: ops :: StringToHashBucket Konwertuje każdy ciąg w wejściowym Tensorze na jego mod skrótu przez liczbę segmentów.
tensorflow :: ops :: StringToHashBucketFast Konwertuje każdy ciąg w wejściowym Tensorze na jego mod skrótu przez liczbę segmentów.
tensorflow :: ops :: StringToHashBucketStrong Konwertuje każdy ciąg w wejściowym Tensorze na jego mod skrótu przez liczbę segmentów.
tensorflow :: ops :: StringUpper DO ZROBIENIA: dodaj doc.
tensorflow :: ops :: Substr Zwróć podciągi z Tensor ciągów.
tensorflow :: ops :: UnicodeScript Określ kody skryptów danego tensora punktów kodowych liczb całkowitych Unicode.
tensorflow :: ops :: UnicodeTranscode Transkoduj tekst wejściowy z kodowania źródłowego do kodowania docelowego.
tensorflow :: ops :: UnsortedSegmentJoin Łączy elementy danych inputs na podstawie identyfikatorów segment_ids .

training_ops

Członkowie

tensorflow :: ops :: ApplyAdadelta Zaktualizuj „* var” zgodnie ze schematem adadelta.
tensorflow :: ops :: ApplyAdagrad Zaktualizuj „* var” zgodnie ze schematem adagrad.
tensorflow :: ops :: ApplyAdagradDA Zaktualizuj „* var” zgodnie z proksymalnym schematem Adagrad.
tensorflow :: ops :: ApplyAdam Zaktualizuj „* var” zgodnie z algorytmem Adama.
tensorflow :: ops :: ApplyAddSign Zaktualizuj „* var” zgodnie z aktualizacją AddSign.
tensorflow :: ops :: ApplyCenteredRMSProp Zaktualizuj „* var” zgodnie z wyśrodkowanym algorytmem RMSProp.
tensorflow :: ops :: ApplyFtrl Zaktualizuj „* var” zgodnie ze schematem proksymalnym Ftrl.
tensorflow :: ops :: ApplyFtrlV2 Zaktualizuj „* var” zgodnie ze schematem proksymalnym Ftrl.
tensorflow :: ops :: ApplyGradientDescent Zaktualizuj „* var”, odejmując od niego „alpha” * „delta”.
tensorflow :: ops :: ApplyMomentum Zaktualizuj „* var” zgodnie ze schematem rozpędu.
tensorflow :: ops :: ApplyPowerSign Zaktualizuj „* var” zgodnie z aktualizacją AddSign.
tensorflow :: ops :: ApplyProximalAdagrad Zaktualizuj „* var” i „* accum” zgodnie z FOBOS z szybkością uczenia się Adagrad.
tensorflow :: ops :: ApplyProximalGradientDescent Zaktualizuj „* var” jako algorytm FOBOS ze stałym współczynnikiem uczenia się.
tensorflow :: ops :: ApplyRMSProp Zaktualizuj „* var” zgodnie z algorytmem RMSProp.
tensorflow :: ops :: ResourceApplyAdadelta Zaktualizuj „* var” zgodnie ze schematem adadelta.
tensorflow :: ops :: ResourceApplyAdagrad Zaktualizuj „* var” zgodnie ze schematem adagrad.
tensorflow :: ops :: ResourceApplyAdagradDA Zaktualizuj „* var” zgodnie z proksymalnym schematem Adagrad.
tensorflow :: ops :: ResourceApplyAdam Zaktualizuj „* var” zgodnie z algorytmem Adama.
tensorflow :: ops :: ResourceApplyAdamWithAmsgrad Zaktualizuj „* var” zgodnie z algorytmem Adama.
tensorflow :: ops :: ResourceApplyAddSign Zaktualizuj „* var” zgodnie z aktualizacją AddSign.
tensorflow :: ops :: ResourceApplyCenteredRMSProp Zaktualizuj „* var” zgodnie z wyśrodkowanym algorytmem RMSProp.
tensorflow :: ops :: ResourceApplyFtrl Zaktualizuj „* var” zgodnie ze schematem proksymalnym Ftrl.
tensorflow :: ops :: ResourceApplyFtrlV2 Zaktualizuj „* var” zgodnie ze schematem proksymalnym Ftrl.
tensorflow :: ops :: ResourceApplyGradientDescent Zaktualizuj „* var”, odejmując od niego „alpha” * „delta”.
tensorflow :: ops :: ResourceApplyKerasMomentum Zaktualizuj „* var” zgodnie ze schematem rozpędu.
tensorflow :: ops :: ResourceApplyMomentum Zaktualizuj „* var” zgodnie ze schematem rozpędu.
tensorflow :: ops :: ResourceApplyPowerSign Zaktualizuj „* var” zgodnie z aktualizacją AddSign.
tensorflow :: ops :: ResourceApplyProximalAdagrad Zaktualizuj „* var” i „* accum” zgodnie z FOBOS z szybkością uczenia się Adagrad.
tensorflow :: ops :: ResourceApplyProximalGradientDescent Zaktualizuj „* var” jako algorytm FOBOS ze stałym współczynnikiem uczenia się.
tensorflow :: ops :: ResourceApplyRMSProp Zaktualizuj „* var” zgodnie z algorytmem RMSProp.
tensorflow :: ops :: ResourceSparseApplyAdadelta zmienna: powinna pochodzić ze zmiennej ().
tensorflow :: ops :: ResourceSparseApplyAdagrad Zaktualizuj odpowiednie wpisy w „* var” i „* accum” zgodnie ze schematem adagrad.
tensorflow :: ops :: ResourceSparseApplyAdagradDA Zaktualizuj wpisy w „* var” i „* accum” zgodnie z proksymalnym schematem Adagrad.
tensorflow :: ops :: ResourceSparseApplyCenteredRMSProp Zaktualizuj „* var” zgodnie z wyśrodkowanym algorytmem RMSProp.
tensorflow :: ops :: ResourceSparseApplyFtrl Zaktualizuj odpowiednie wpisy w „* var” zgodnie ze schematem proksymalnym Ftrl.
tensorflow :: ops :: ResourceSparseApplyFtrlV2 Zaktualizuj odpowiednie wpisy w „* var” zgodnie ze schematem proksymalnym Ftrl.
tensorflow :: ops :: ResourceSparseApplyKerasMomentum Zaktualizuj odpowiednie wpisy w „* var” i „* accum” zgodnie ze schematem momentum.
tensorflow :: ops :: ResourceSparseApplyMomentum Zaktualizuj odpowiednie wpisy w „* var” i „* accum” zgodnie ze schematem momentum.
tensorflow :: ops :: ResourceSparseApplyProximalAdagrad Rzadkie wpisy aktualizacji w „* var” i „* accum” zgodnie z algorytmem FOBOS.
tensorflow :: ops :: ResourceSparseApplyProximalGradientDescent Rzadka aktualizacja „* var” jako algorytm FOBOS ze stałą szybkością uczenia.
tensorflow :: ops :: ResourceSparseApplyRMSProp Zaktualizuj „* var” zgodnie z algorytmem RMSProp.
tensorflow :: ops :: SparseApplyAdadelta zmienna: powinna pochodzić ze zmiennej ().
tensorflow :: ops :: SparseApplyAdagrad Zaktualizuj odpowiednie wpisy w „* var” i „* accum” zgodnie ze schematem adagrad.
tensorflow :: ops :: SparseApplyAdagradDA Zaktualizuj wpisy w „* var” i „* accum” zgodnie z proksymalnym schematem Adagrad.
tensorflow :: ops :: SparseApplyCenteredRMSProp Zaktualizuj „* var” zgodnie z wyśrodkowanym algorytmem RMSProp.
tensorflow :: ops :: SparseApplyFtrl Zaktualizuj odpowiednie wpisy w „* var” zgodnie ze schematem proksymalnym Ftrl.
tensorflow :: ops :: SparseApplyFtrlV2 Zaktualizuj odpowiednie wpisy w „* var” zgodnie ze schematem proksymalnym Ftrl.
tensorflow :: ops :: SparseApplyMomentum Zaktualizuj odpowiednie wpisy w „* var” i „* accum” zgodnie ze schematem momentum.
tensorflow :: ops :: SparseApplyProximalAdagrad Rzadkie wpisy aktualizacji w „* var” i „* accum” zgodnie z algorytmem FOBOS.
tensorflow :: ops :: SparseApplyProximalGradientDescent Rzadka aktualizacja „* var” jako algorytm FOBOS ze stałą szybkością uczenia.
tensorflow :: ops :: SparseApplyRMSProp Zaktualizuj „* var” zgodnie z algorytmem RMSProp.

user_ops

Członkowie

tensorflow :: ops :: Fact Podaj fakt dotyczący silni.