tfx.v1.proto.PredictOutput

One type of output_type under proto.OutputColumnsSpec.

output_columns repeated PredictOutputCol output_columns