אופציות אקראיות

סיכום

שיעורים

tensorflow :: ops :: Multinomial

שואבת דוגמאות מהתפלגות רב -ומית.

tensorflow :: ops :: ParameterizedTruncatedNormal

מפיק ערכים אקראיים מהתפלגות נורמלית.

tensorflow :: ops :: RandomGamma

מפיק ערכים אקראיים מהתפלגות הגאמה (ים) המתוארת על ידי אלפא.

tensorflow :: ops :: RandomNormal

מפיק ערכים אקראיים מהתפלגות נורמלית.

tensorflow :: ops :: RandomPoissonV2

מפיק ערכים אקראיים מהתפלגות פואסון המתוארים לפי קצב.

tensorflow :: ops :: RandomShuffle

מדשדש באקראי טנזור לאורך הממד הראשון שלו.

tensorflow :: ops :: RandomUniform

מפיק ערכים אקראיים מהתפלגות אחידה.

tensorflow :: ops :: RandomUniformInt

מפיק מספרים שלמים אקראיים מהתפלגות אחידה.

tensorflow :: ops :: TruncatedNormal

מפיק ערכים אקראיים מהתפלגות נורמלית קטומה.