tfma.PlotsForSlice.PlotKeyAndValue

A ProtocolMessage

key PlotKey key
value PlotData value