זרימת טנסור :: אופ :: Reader אפס

#include <io_ops.h>

החזר את הקורא למצבו הנקי ההתחלתי.

סיכום

טענות:

  • היקף: אובייקט Scope
  • ידית קורא: מטפל בקורא.

החזרות:

בונים והרסנים

ReaderReset (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input reader_handle)

תכונות ציבוריות

operation

פונקציות ציבוריות

operator::tensorflow::Operation () const

תכונות ציבוריות

מבצע

014 bee0320

פונקציות ציבוריות

Reader אפס

 ReaderReset(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input reader_handle
)

מפעיל :: זרימת tensor :: פעולה

 operator::tensorflow::Operation() const