זרימת טנסור :: אופ :: רלו

#include <nn_ops.h>

מחשב ליניארי מתוקן: max(features, 0) .

סיכום

ראה: https://en.wikipedia.org/wiki/Rectifier_(neural_networks) שימוש לדוגמה: tf.nn.relu ([- 2., 0., -0., 3.]). מערך numpy () ([ 0., 0., -0., 3.], dtype = float32)

טענות:

  • היקף: אובייקט Scope

החזרות:

  • Output : טנסור ההפעלות.

קונסטרוקטורים ומשחתנים

Relu (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input features)

תכונות ציבוריות

activations
operation

פונקציות ציבוריות

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

תכונות ציבוריות

הפעלות

::tensorflow::Output activations

מבצע

014 bee0320

פונקציות ציבוריות

רלו

 Relu(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input features
)

צוֹמֶת

::tensorflow::Node * node() const 

אופרטור :: זרימת טנסור :: קלט

 operator::tensorflow::Input() const 

אופרטור :: זרימת טנסור :: פלט

 operator::tensorflow::Output() const