השתתפו בסימפוזיון נשים ב-ML ב-7 בדצמבר הירשמו עכשיו

זרימת טנסור :: אופ :: BarrierClose :: עו"ד

#include <data_flow_ops.h>

קובעי תכונות אופציונליים עבור BarrierClose .

סיכום

תכונות ציבוריות

cancel_pending_enqueues_ = false
bool

פונקציות ציבוריות

CancelPendingEnqueues (bool x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
אם נכון, כל בקשות הצפייה בהמתנה שנחסמות בתור המחסום יבוטלו.

תכונות ציבוריות

ביטול_המתנה_סבכי_

bool tensorflow::ops::BarrierClose::Attrs::cancel_pending_enqueues_ = false

פונקציות ציבוריות

בטלממתינים

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::BarrierClose::Attrs::CancelPendingEnqueues(
  bool x
)

אם נכון, כל בקשות הצפייה בהמתנה שנחסמות בתור המחסום יבוטלו.

InsertMany ייכשל, גם אם לא יוצג מפתח חדש.

ברירת המחדל היא שקר