השתתפו בסימפוזיון נשים ב-ML ב-7 בדצמבר הירשמו עכשיו

זרימת טנסור :: אופ :: אורך המחרוזת:: עו"ד

#include <string_ops.h>

קובעי תכונות אופציונליים עבור StringLength .

סיכום

תכונות ציבוריות

unit_ = "BYTE"
StringPiece

פונקציות ציבוריות

Unit (StringPiece x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
היחידה שנספרת לחישוב אורך המחרוזת.

תכונות ציבוריות

יחידה_

StringPiece tensorflow::ops::StringLength::Attrs::unit_ = "BYTE"

פונקציות ציבוריות

יחידה

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::StringLength::Attrs::Unit(
  StringPiece x
)

היחידה שנספרת לחישוב אורך המחרוזת.

אחד מ: "BYTE" (למספר הבתים בכל מחרוזת) או "UTF8_CHAR" (למספר נקודות קוד ה- Unicode המקודדות UTF-8 בכל מחרוזת). התוצאות אינן מוגדרות אם unit=UTF8_CHAR ומחרוזות input אינן מכילות UTF-8 תקף מבנית.

ברירת המחדל היא "BYTE"