זרימת טנסור :: אופ :: FakeQuantWithMinMaxVars

#include <array_ops.h>

Fake-לקוואנטיזציה לטנזור "כניסות" של לצוף סוג באמצעות scalars לצוף העולמי min

סיכום

max ל"פלטים "טנסור באותו צורה כמו inputs .

[min; max] הגדירו את טווח ההידוק עבור נתוני inputs . ערכי inputs מכמתים את טווח הכימות ( [0; 2^num_bits - 1] כאשר narrow_range הוא שקר ו- [1; 2^num_bits - 1] כשהוא נכון) ואז מכמתים את הכמות [1; 2^num_bits - 1] ב- [min; max] מרווח [min; max] . num_bits הוא num_bits הסיביות של הכימות; בין 2 ל -16, כולל.

לפני כימות, ערכי min max מותאמים עם ההיגיון הבא. מוצע שיהיה min <= 0 <= max . אם 0 לא נמצא בטווח הערכים, ההתנהגות יכולה להיות בלתי צפויה: אם 0 < min < max : min_adj = 0 ו- max_adj = max - min . אם min < max < 0 : min_adj = min - max ו- max_adj = 0 . אם min <= 0 <= max : scale = (max - min) / (2^num_bits - 1) , min_adj = scale * round(min / scale) ו- max_adj = max + min_adj - min .

לפעולה זו יש שיפוע ובכך מאפשרת אימון של ערכי min max .

טענות:

 • היקף: אובייקט Scope

החזרות:

 • Output : פלט הטנסור.

קונסטרוקטורים ומשחתנים

FakeQuantWithMinMaxVars (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input inputs, :: tensorflow::Input min, :: tensorflow::Input max)
FakeQuantWithMinMaxVars (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input inputs, :: tensorflow::Input min, :: tensorflow::Input max, const FakeQuantWithMinMaxVars::Attrs & attrs)

תכונות ציבוריות

operation
outputs

פונקציות ציבוריות

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

פונקציות סטטיות ציבוריות

NarrowRange (bool x)
NumBits (int64 x)

סטרוקטורים

tensorflow :: ops :: FakeQuantWithMinMaxVars :: Attrs

קובעי תכונות אופציונליים עבור FakeQuantWithMinMaxVars .

תכונות ציבוריות

מבצע

014 bee0320

תפוקות

::tensorflow::Output outputs

פונקציות ציבוריות

FakeQuantWithMinMaxVars

 FakeQuantWithMinMaxVars(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input inputs,
 ::tensorflow::Input min,
 ::tensorflow::Input max
)

FakeQuantWithMinMaxVars

 FakeQuantWithMinMaxVars(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input inputs,
 ::tensorflow::Input min,
 ::tensorflow::Input max,
 const FakeQuantWithMinMaxVars::Attrs & attrs
)

צוֹמֶת

::tensorflow::Node * node() const 

אופרטור :: זרימת טנסור :: קלט

 operator::tensorflow::Input() const 

אופרטור :: זרימת טנסור :: פלט

 operator::tensorflow::Output() const 

פונקציות סטטיות ציבוריות

טווח צר

Attrs NarrowRange(
 bool x
)

NumBits

Attrs NumBits(
 int64 x
)