זרימת טנסור :: אופ :: MapClear

#include <data_flow_ops.h>

Op מסיר את כל האלמנטים במיכל הבסיסי.

סיכום

טענות:

  • היקף: אובייקט Scope

החזרות:

קונסטרוקטורים ומשחתנים

MapClear (const :: tensorflow::Scope & scope, const DataTypeSlice & dtypes)
MapClear (const :: tensorflow::Scope & scope, const DataTypeSlice & dtypes, const MapClear::Attrs & attrs)

תכונות ציבוריות

operation

פונקציות ציבוריות

operator::tensorflow::Operation () const

פונקציות סטטיות ציבוריות

Capacity (int64 x)
Container (StringPiece x)
MemoryLimit (int64 x)
SharedName (StringPiece x)

סטרוקטורים

tensorflow :: ops :: MapClear :: Attrs

קובעי תכונות אופציונליים עבור MapClear .

תכונות ציבוריות

מבצע

014 bee0320

פונקציות ציבוריות

MapClear

 MapClear(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  const DataTypeSlice & dtypes
)

MapClear

 MapClear(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  const DataTypeSlice & dtypes,
  const MapClear::Attrs & attrs
)

מפעיל :: זרימת tensor :: פעולה

 operator::tensorflow::Operation() const 

פונקציות סטטיות ציבוריות

קיבולת

Attrs Capacity(
  int64 x
)

מְכוֹלָה

Attrs Container(
  StringPiece x
)

MemoryLimit

Attrs MemoryLimit(
  int64 x
)

שם משותף

Attrs SharedName(
  StringPiece x
)