זרימת טנסור :: אופ :: תור תור

#include <data_flow_ops.h>

מצמיד טופל של טנסור אחד או יותר בתור הנתון.

סיכום

קלט הרכיבים כולל אלמנטים k, התואמים את רכיבי הצמרות המאוחסנים בתור הנתון.

הערה אם התור מלא, פעולה זו תיחסם עד שהאלמנט הנתון יוחזר (או 'זמן קצוב_מס', אם צוין).

טענות:

 • היקף: אובייקט Scope
 • ידית: הידית לתור.
 • רכיבים: יש לקחת טנסור אחד או יותר שממנו יש לקחת את הטנורס הנצבע.

תכונות אופציונליות (ראה Attrs ):

 • timeout_ms: אם התור מלא, פעולה זו תחסום עד timeout_ms אלפיות השנייה. הערה: אפשרות זו אינה נתמכת עדיין.

החזרות:

קונסטרוקטורים ומשחתנים

QueueEnqueue (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input handle, :: tensorflow::InputList components)
QueueEnqueue (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input handle, :: tensorflow::InputList components, const QueueEnqueue::Attrs & attrs)

תכונות ציבוריות

operation

פונקציות ציבוריות

operator::tensorflow::Operation () const

פונקציות סטטיות ציבוריות

TimeoutMs (int64 x)

סטרוקטורים

tensorflow :: ops :: QueueEnqueue :: Attrs

קובעי תכונות אופציונליים עבור QueueEnqueue .

תכונות ציבוריות

מבצע

014 bee0320

פונקציות ציבוריות

תור תור

 QueueEnqueue(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input handle,
 ::tensorflow::InputList components
)

תור תור

 QueueEnqueue(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input handle,
 ::tensorflow::InputList components,
 const QueueEnqueue::Attrs & attrs
)

מפעיל :: זרימת tensor :: פעולה

 operator::tensorflow::Operation() const 

פונקציות סטטיות ציבוריות

פסק זמן

Attrs TimeoutMs(
 int64 x
)