זרימת טנסור :: אופ :: ResourceApplyAdam

#include <training_ops.h>

עדכן '* var' על פי האלגוריתם של אדם.

סיכום

$${lr}_t := {learning_rate} * {1 - ^t} / (1 - ^t)$$
$$m_t := * m_{t-1} + (1 - ) * g$$
$$v_t := * v_{t-1} + (1 - ) * g * g$$
$${variable} := {variable} - {lr}_t * m_t / ({v_t} + )$$

טענות:

 • היקף: אובייקט Scope
 • var: צריך להיות מתוך משתנה ().
 • מ ': צריך להיות משתנה ().
 • v: צריך להיות מתוך משתנה ().
 • beta1_power: חייב להיות סקלרי.
 • beta2_power: חייב להיות סקלרי.
 • lr: גורם קנה מידה. חייב להיות סקלרי.
 • בטא 1: גורם מומנטום. חייב להיות סקלרי.
 • בטא 2: גורם מומנטום. חייב להיות סקלרי.
 • אפסילון: מונח רכס. חייב להיות סקלרי.
 • דרגה: השיפוע.

תכונות אופציונליות (ראה Attrs ):

 • use_locking: אם True , עדכון של טנסרים var, m ו- v יהיה מוגן על ידי מנעול; אחרת ההתנהגות אינה מוגדרת, אך עשויה להפגין פחות מחלוקת.
 • use_nesterov: אם True , משתמש בעדכון nesterov.

החזרות:

קונסטרוקטורים ומשחתנים

ResourceApplyAdam (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input var, :: tensorflow::Input m, :: tensorflow::Input v, :: tensorflow::Input beta1_power, :: tensorflow::Input beta2_power, :: tensorflow::Input lr, :: tensorflow::Input beta1, :: tensorflow::Input beta2, :: tensorflow::Input epsilon, :: tensorflow::Input grad)
ResourceApplyAdam (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input var, :: tensorflow::Input m, :: tensorflow::Input v, :: tensorflow::Input beta1_power, :: tensorflow::Input beta2_power, :: tensorflow::Input lr, :: tensorflow::Input beta1, :: tensorflow::Input beta2, :: tensorflow::Input epsilon, :: tensorflow::Input grad, const ResourceApplyAdam::Attrs & attrs)

תכונות ציבוריות

operation

פונקציות ציבוריות

operator::tensorflow::Operation () const

פונקציות סטטיות ציבוריות

UseLocking (bool x)
UseNesterov (bool x)

סטרוקטורים

tensorflow :: ops :: ResourceApplyAdam :: Attrs

קובעי תכונות אופציונליים עבור ResourceApplyAdam .

תכונות ציבוריות

מבצע

014 bee0320

פונקציות ציבוריות

ResourceApplyAdam

 ResourceApplyAdam(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input var,
 ::tensorflow::Input m,
 ::tensorflow::Input v,
 ::tensorflow::Input beta1_power,
 ::tensorflow::Input beta2_power,
 ::tensorflow::Input lr,
 ::tensorflow::Input beta1,
 ::tensorflow::Input beta2,
 ::tensorflow::Input epsilon,
 ::tensorflow::Input grad
)

ResourceApplyAdam

 ResourceApplyAdam(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input var,
 ::tensorflow::Input m,
 ::tensorflow::Input v,
 ::tensorflow::Input beta1_power,
 ::tensorflow::Input beta2_power,
 ::tensorflow::Input lr,
 ::tensorflow::Input beta1,
 ::tensorflow::Input beta2,
 ::tensorflow::Input epsilon,
 ::tensorflow::Input grad,
 const ResourceApplyAdam::Attrs & attrs
)

מפעיל :: זרימת tensor :: פעולה

 operator::tensorflow::Operation() const 

פונקציות סטטיות ציבוריות

UseLocking

Attrs UseLocking(
 bool x
)

השתמש בנסטרוב

Attrs UseNesterov(
 bool x
)