dòng chảy :: CompositeOpScope

#include <scope.h>

Một cấu trúc trợ giúp để giữ các phạm vi sẽ được sử dụng bởi một hàm xây dựng một op tổng hợp.

Tóm lược

Thuộc tính công khai

child
Phạm vi được sử dụng để tạo các hoạt động cục bộ (các hoạt động nguyên thủy hoặc các hoạt động tổng hợp khác).
last
Phạm vi được sử dụng để tạo op cuối cùng.

Thuộc tính công khai

đứa trẻ

Scope tensorflow::CompositeOpScopes::child

Phạm vi được sử dụng để tạo các hoạt động cục bộ (các hoạt động nguyên thủy hoặc các hoạt động tổng hợp khác).

Cuối cùng

Scope tensorflow::CompositeOpScopes::last

Phạm vi được sử dụng để tạo op cuối cùng.