זרימת טנסור :: אופ :: MaxPoolGradGrad :: עו"ד

#include <nn_ops.h>

קובעי תכונות אופציונליים עבור MaxPoolGradGrad .

סיכום

תכונות ציבוריות

data_format_ = "NHWC"
StringPiece

פונקציות ציבוריות

DataFormat (StringPiece x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
ציין את פורמט הנתונים של נתוני הקלט והפלט.

תכונות ציבוריות

פורמט נתונים_

StringPiece tensorflow::ops::MaxPoolGradGrad::Attrs::data_format_ = "NHWC"

פונקציות ציבוריות

פורמט נתונים

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::MaxPoolGradGrad::Attrs::DataFormat(
  StringPiece x
)

ציין את פורמט הנתונים של נתוני הקלט והפלט.

בפורמט ברירת המחדל "NHWC", הנתונים נשמרים לפי הסדר של: [אצווה, בגובה, ברוחב, בערוצים]. לחלופין, הפורמט יכול להיות "NCHW", סדר אחסון הנתונים של: [אצווה, בערוצים, בגובה, ברוחב].

ברירת המחדל היא "NHWC"