זרימת טנסור :: אופ :: ScaleAndTranslate :: עו"ד

#include <image_ops.h>

קובעי תכונות אופציונליים עבור ScaleAndTranslate .

סיכום

תכונות ציבוריות

antialias_ = true
bool
kernel_type_ = "lanczos3"
StringPiece

פונקציות ציבוריות

Antialias (bool x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
ברירת המחדל היא אמת.
KernelType (StringPiece x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
ברירת המחדל היא "lanczos3".

תכונות ציבוריות

antialias_

bool tensorflow::ops::ScaleAndTranslate::Attrs::antialias_ = true

kernel_type_

StringPiece tensorflow::ops::ScaleAndTranslate::Attrs::kernel_type_ = "lanczos3"

פונקציות ציבוריות

אנטיאליאס

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::ScaleAndTranslate::Attrs::Antialias(
  bool x
)

ברירת המחדל היא אמת.

KernelType

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::ScaleAndTranslate::Attrs::KernelType(
  StringPiece x
)

ברירת המחדל היא "lanczos3".