Tham dự Hội nghị chuyên đề Women in ML vào ngày 7 tháng 12 Đăng ký ngay

dòng chảy :: hoạt động :: ScaleAndTranslate :: Đính kèm

#include <image_ops.h>

Bộ thiết lập thuộc tính tùy chọn cho ScaleAndTranslate .

Tóm lược

Thuộc tính công khai

antialias_ = true
bool
kernel_type_ = "lanczos3"
StringPiece

Chức năng công cộng

Antialias (bool x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Giá trị mặc định là true.
KernelType (StringPiece x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Mặc định là "lanczos3".

Thuộc tính công khai

antialias_

bool tensorflow::ops::ScaleAndTranslate::Attrs::antialias_ = true

kernel_type_

StringPiece tensorflow::ops::ScaleAndTranslate::Attrs::kernel_type_ = "lanczos3"

Chức năng công cộng

Antialias

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::ScaleAndTranslate::Attrs::Antialias(
  bool x
)

Giá trị mặc định là true.

KernelType

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::ScaleAndTranslate::Attrs::KernelType(
  StringPiece x
)

Mặc định là "lanczos3".