tensorflow:: מָנָה:: ממשק מסווג

זהו שיעור מופשט.

#include <classifier.h>

ממשק אגנוסטי מסוג דגם לביצוע סיווג.

סיכום

יישומים ספציפיים יהיו קיימים עבור סוגי מודלים שונים (למשל TensorFlow SavedModel) שיכולים להמיר את הבקשה לקלט ספציפי לדגם ולדעת להמיר את הפלט ל-ClassificationResult גנרי.

בנאים והורסים

~ClassifierInterface ()

תפקידים ציבוריים

Classify (const ClassificationRequest & request, ClassificationResult *result)=0
virtual Status
בהינתן ClassificationRequest, מאכלס את ClassificationResult עם התוצאה.

תפקידים ציבוריים

לסווג

virtual Status Classify(
  const ClassificationRequest & request,
  ClassificationResult *result
)=0

בהינתן ClassificationRequest, מאכלס את ClassificationResult עם התוצאה.

פרטים
פרמטרים
request
בקשת קלט המציינת את הדגם/חתימה לשאילתה יחד עם מטען הנתונים.
result
סיווגי הפלט שיאכלסו.
החזרות
אובייקט סטטוס המציין הצלחה או כישלון.

~ClassifierInterface

virtual  ~ClassifierInterface()=default