tensorflow:: מָנָה:: PathPrefixLoaderFactory

#include <caching_manager.h>

LoaderFactory פשוט שמחפש נתיב שניתן להגשה בנתיב שנוצר על ידי שרשור קידומת נתיב קבועה עם שמו של הניתן להגשה.

סיכום

זה מניח שלשרת נתון יש רק גרסה אחת, כלומר גרסה 0.

יְרוּשָׁה

יורש מ: tensorflow :: המשרתים :: CachingManager :: LoaderFactory

בנאים והורסים

PathPrefixLoaderFactory (const string & path_prefix, std::unique_ptr< StoragePathSourceAdapter > adapter)
~PathPrefixLoaderFactory ()

תפקידים ציבוריים

CreateLoader (const ServableId & servable_id) override
virtual ServableData< std::unique_ptr< Loader > >
יוצר נתונים שניתנים להגשה המורכבים מהמטען התואם ל-servable-id.
GetServableVersion (const string & servable_name, ServableRequest::AutoVersionPolicy policy) const override
virtual int64
מחזירה גרסה המתאימה לשם הניתן להגשה, עבור המדיניות הנתונה.

תפקידים ציבוריים

CreateLoader

virtual ServableData< std::unique_ptr< Loader > > CreateLoader(
  const ServableId & servable_id
) override

יוצר נתונים שניתנים להגשה המורכבים מהמטען התואם ל-servable-id.

ניתן לדווח על כל שגיאה על ידי הטבעתן בפריט ServableData המוחזר.

GetServableVersion

virtual int64 GetServableVersion(
  const string & servable_name,
  ServableRequest::AutoVersionPolicy policy
) const override

מחזירה גרסה המתאימה לשם הניתן להגשה, עבור המדיניות הנתונה.

PathPrefixLoaderFactory

 PathPrefixLoaderFactory(
  const string & path_prefix,
  std::unique_ptr< StoragePathSourceAdapter > adapter
)

~PathPrefixLoaderFactory

 ~PathPrefixLoaderFactory() override=default