เทนเซอร์โฟลว์:: ปฏิบัติการ:: AccumulatorSetGlobalขั้นตอน

#include <data_flow_ops.h>

อัพเดตตัวสะสมด้วยค่าใหม่สำหรับ global_step

สรุป

บันทึกคำเตือนหากค่าของตัวสะสมสูงกว่า new_global_step อยู่แล้ว

ข้อโต้แย้ง:

  • ขอบเขต: วัตถุ ขอบเขต
  • ที่จับ: ที่จับของตัวสะสม
  • new_global_step: ค่า global_step ใหม่ที่จะตั้งค่า

ผลตอบแทน:

  • Operation ที่สร้างขึ้น

ตัวสร้างและผู้ทำลาย

AccumulatorSetGlobalStep (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input handle, :: tensorflow::Input new_global_step)

คุณลักษณะสาธารณะ

operation

งานสาธารณะ

operator::tensorflow::Operation () const

คุณลักษณะสาธารณะ

การดำเนินการ

Operation operation

งานสาธารณะ

AccumulatorSetGlobalขั้นตอน

 AccumulatorSetGlobalStep(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input handle,
  ::tensorflow::Input new_global_step
)

ตัวดำเนินการ::เทนเซอร์โฟลว์::การทำงาน

 operator::tensorflow::Operation() const