เทนเซอร์โฟลว์:: ปฏิบัติการ:: ลบเซสชัน Tensor

#include <data_flow_ops.h>

ลบเทนเซอร์ที่ระบุโดยตัวจัดการในเซสชัน

สรุป

ข้อโต้แย้ง:

  • ขอบเขต: วัตถุ ขอบเขต
  • หมายเลขอ้างอิง: หมายเลขอ้างอิงสำหรับเทนเซอร์ที่จัดเก็บไว้ในสถานะเซสชัน

ผลตอบแทน:

  • Operation ที่สร้างขึ้น

ตัวสร้างและผู้ทำลาย

DeleteSessionTensor (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input handle)

คุณลักษณะสาธารณะ

operation

งานสาธารณะ

operator::tensorflow::Operation () const

คุณลักษณะสาธารณะ

การดำเนินการ

Operation operation

งานสาธารณะ

ลบเซสชัน Tensor

 DeleteSessionTensor(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input handle
)

ตัวดำเนินการ::เทนเซอร์โฟลว์::การทำงาน

 operator::tensorflow::Operation() const