tensorflow :: ops :: HistogramSummary

#include <logging_ops.h>

Mengeluarkan buffer protokol Summary dengan histogram.

Ringkasan

` Ringkasan` yang dihasilkan memiliki satu nilai ringkasan yang berisi histogram untuk values .

InvalidArgument ini melaporkan kesalahan InvalidArgument jika ada nilai yang tidak terbatas.

Argumen:

  • scope: Objek Scope
  • tag: Skalar. Tag yang akan digunakan untuk Summary.Value .
  • nilai-nilai: Setiap bentuk. Nilai yang akan digunakan untuk membuat histogram.

Pengembalian:

  • Output : Skalar. Buffer protokol Summary Berseri.

Pembuat dan Penghancur

HistogramSummary (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input tag, :: tensorflow::Input values)

Atribut publik

operation
summary

Fungsi publik

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Atribut publik

operasi

Operation operation

ringkasan

::tensorflow::Output summary

Fungsi publik

HistogramSummary

 HistogramSummary(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input tag,
  ::tensorflow::Input values
)

simpul

::tensorflow::Node * node() const 

operator :: tensorflow :: Input

 operator::tensorflow::Input() const 

operator :: tensorflow :: Keluaran

 operator::tensorflow::Output() const