เทนเซอร์โฟลว์:: ปฏิบัติการ:: ไม่อป

#include <no_op.h>

ไม่ทำอะไรเลย

สรุป

มีประโยชน์เป็นตัวยึดตำแหน่งสำหรับขอบควบคุมเท่านั้น

ข้อโต้แย้ง:

ผลตอบแทน:

  • Operation ที่สร้างขึ้น

ตัวสร้างและผู้ทำลาย

NoOp (const :: tensorflow::Scope & scope)

คุณลักษณะสาธารณะ

operation

งานสาธารณะ

operator::tensorflow::Operation () const

คุณลักษณะสาธารณะ

การดำเนินการ

Operation operation

งานสาธารณะ

ไม่อป

 NoOp(
  const ::tensorflow::Scope & scope
)

ตัวดำเนินการ::เทนเซอร์โฟลว์::การทำงาน

 operator::tensorflow::Operation() const