เทนเซอร์โฟลว์ :: ops :: ReaderReset

#include <io_ops.h>

กู้คืน Reader กลับสู่สถานะเริ่มต้นที่สะอาด

สรุป

อาร์กิวเมนต์:

  • ขอบเขต: วัตถุ ขอบเขต
  • reader_handle: จัดการกับ Reader

ผลตอบแทน:

  • การ Operation สร้างขึ้น

ผู้สร้างและผู้ทำลาย

ReaderReset (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input reader_handle)

คุณลักษณะสาธารณะ

operation

หน้าที่สาธารณะ

operator::tensorflow::Operation () const

คุณลักษณะสาธารณะ

การดำเนินการ

Operation operation

หน้าที่สาธารณะ

ReaderReset

 ReaderReset(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input reader_handle
)

ตัวดำเนินการ :: tensorflow :: การดำเนินการ

 operator::tensorflow::Operation() const