זרימת טנסור :: אופ :: להציל

#include <io_ops.h>

שומר את טנזורי הקלט לדיסק.

סיכום

גודל tensor_names חייב להתאים למספר tensor_names data . data[i] נכתבים לשם filename עם שם tensor_names[i] .

ראה גם SaveSlices .

טענות:

  • היקף: אובייקט Scope
  • שם קובץ: חייב להיות בעל אלמנט יחיד. שם הקובץ אליו אנו כותבים את הטנזור.
  • שמות טנסורים: צורה [N] . שמות הטנזורים שיש לשמור.
  • נתונים: N טנזורים לחיסכון.

החזרות:

קונסטרוקטורים ומשחתנים

Save (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input filename, :: tensorflow::Input tensor_names, :: tensorflow::InputList data)

תכונות ציבוריות

operation

פונקציות ציבוריות

operator::tensorflow::Operation () const

תכונות ציבוריות

מבצע

014 bee0320

פונקציות ציבוריות

להציל

 Save(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input filename,
  ::tensorflow::Input tensor_names,
  ::tensorflow::InputList data
)

מפעיל :: זרימת tensor :: פעולה

 operator::tensorflow::Operation() const