dòng chảy :: hoạt động :: Tiết kiệm

#include <io_ops.h>

Lưu bộ căng đầu vào vào đĩa.

Tóm lược

Kích thước của tensor_names phải khớp với số tensor trong data . data[i] được ghi vào filename với tên tensor_names[i] .

Xem thêm SaveSlices .

Tranh luận:

  • phạm vi: Một đối tượng Phạm vi
  • tên tệp: Phải có một phần tử duy nhất. Tên của tệp mà chúng tôi viết tensor.
  • tensor_names: Hình dạng [N] . Tên của các tenxơ được lưu.
  • dữ liệu: N tensors để lưu.

Lợi nhuận:

Người xây dựng và Người phá hủy

Save (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input filename, :: tensorflow::Input tensor_names, :: tensorflow::InputList data)

Thuộc tính công khai

operation

Chức năng công cộng

operator::tensorflow::Operation () const

Thuộc tính công khai

hoạt động

Operation operation

Chức năng công cộng

Tiết kiệm

 Save(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input filename,
  ::tensorflow::Input tensor_names,
  ::tensorflow::InputList data
)

toán tử :: tensorflow :: Hoạt động

 operator::tensorflow::Operation() const