dòng chảy :: InputList

#include <ops.h>

Một loại để biểu diễn đầu vào cho các hoạt động yêu cầu danh sách các tensor.

Bản tóm tắt

Người xây dựng và Người phá hủy

InputList (const OutputList & out)
Chuyển đổi ngầm một danh sách đầu ra thành danh sách đầu vào.
InputList (const std::initializer_list< Input > & inputs)
InputList (const tensorflow::gtl::ArraySlice< Input > & inputs)
InputList (const std::initializer_list< Output > & out)

Chức năng công cộng

begin ()
std::vector< Input >::iterator
begin () const
std::vector< Input >::const_iterator
end ()
std::vector< Input >::iterator
end () const
std::vector< Input >::const_iterator

Chức năng công cộng

InputList

 InputList(
  const OutputList & out
)

Chuyển đổi ngầm một danh sách đầu ra thành danh sách đầu vào.

Điều này rất hữu ích để viết mã như ops :: Concat (ops :: Split (x, 4)).

InputList

 InputList(
  const std::initializer_list< Input > & inputs
)

InputList

 InputList(
  const tensorflow::gtl::ArraySlice< Input > & inputs
)

InputList

 InputList(
  const std::initializer_list< Output > & out
)

bắt đầu

std::vector< Input >::iterator begin()

bắt đầu

std::vector< Input >::const_iterator begin() const 

chấm dứt

std::vector< Input >::iterator end()

chấm dứt

std::vector< Input >::const_iterator end() const