dòng chảy :: Đầu ra

#include <ops.h>

Đại diện cho giá trị tensor được tạo ra bởi một Hoạt động .

Tóm lược

Người xây dựng và Người phá hủy

Output ()
Output (Node *n)
Output (Node *n, int32 index)
Output (const Operation & op, int32 index)

Chức năng công cộng

hash () const
uint64
index () const
int32
name () const
string
node () const
Node *
op () const
operator== (const Output & other) const
bool
type () const
DataType

Chức năng công cộng

Đầu ra

 Output()=default

Đầu ra

 Output(
  Node *n
)

Đầu ra

 Output(
  Node *n,
  int32 index
)

Đầu ra

 Output(
  const Operation & op,
  int32 index
)

băm

uint64 hash() const 

mục lục

int32 index() const 

Tên

string name() const 

nút

Node * node() const 

op

Operation op() const 

toán tử ==

bool operator==(
  const Output & other
) const 

kiểu

DataType type() const