dòng chảy căng:: Hoạt động

#include <ops.h>

Đại diện cho một nút trong biểu đồ tính toán.

Bản tóm tắt

Hàm tạo và hàm hủy

Operation ()
Operation (Node *n)

Chức năng công cộng

hash (int32 index) const
uint64
input (int32 i) const
input_type (int32 o) const
DataType
node () const
Node *
num_inputs () const
int32
num_outputs () const
int32
operator== (const Operation & other) const
bool
output (int32 i) const
output_type (int32 o) const
DataType

Chức năng công cộng

Hoạt động

 Operation()

Hoạt động

 Operation(
  Node *n
)

hàm băm

uint64 hash(
  int32 index
) const 

đầu vào

Output input(
  int32 i
) const 

kiểu đầu vào

DataType input_type(
  int32 o
) const 

nút

Node * node() const 

số_đầu vào

int32 num_inputs() const 

num_outputs

int32 num_outputs() const 

toán tử==

bool operator==(
  const Operation & other
) const 

đầu ra

Output output(
  int32 i
) const 

Loại đầu ra

DataType output_type(
  int32 o
) const