เทนเซอร์โฟลว์ :: ops :: WriteFile

#include <io_ops.h>

เขียนเนื้อหาไปยังไฟล์ที่ input filename

สรุป

สร้างไฟล์และเรียกซ้ำ

สร้างไดเร็กทอรีหากไม่มีอยู่

อาร์กิวเมนต์:

  • ขอบเขต: วัตถุ ขอบเขต
  • ชื่อไฟล์: สเกลาร์ ชื่อไฟล์ที่เราเขียนเนื้อหา
  • เนื้อหา: สเกลาร์ เนื้อหาที่จะเขียนไปยังไฟล์เอาต์พุต

ผลตอบแทน:

  • การ Operation สร้างขึ้น

ผู้สร้างและผู้ทำลาย

WriteFile (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input filename, :: tensorflow::Input contents)

คุณลักษณะสาธารณะ

operation

หน้าที่สาธารณะ

operator::tensorflow::Operation () const

คุณลักษณะสาธารณะ

การดำเนินการ

Operation operation

หน้าที่สาธารณะ

WriteFile

 WriteFile(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input filename,
  ::tensorflow::Input contents
)

ตัวดำเนินการ :: tensorflow :: การดำเนินการ

 operator::tensorflow::Operation() const