Ops สุ่มตัวอย่างผู้สมัคร

สรุป

ชั้นเรียน

tensorflow :: ops :: AllCandidateSampler

สร้างป้ายกำกับสำหรับการสุ่มตัวอย่างผู้สมัครด้วยการแจกแจงแบบ Unigram ที่เรียนรู้

tensorflow :: ops :: ComputeAccidentalHits

คำนวณรหัสของตำแหน่งใน sampled_candidates ที่ตรงกับ true_labels

tensorflow :: ops :: FixedUnigramCandidateSampler

สร้างป้ายกำกับสำหรับการสุ่มตัวอย่างผู้สมัครด้วยการแจกแจงแบบ Unigram ที่เรียนรู้

tensorflow :: ops :: LearnedUnigramCandidateSampler

สร้างป้ายกำกับสำหรับการสุ่มตัวอย่างผู้สมัครด้วยการแจกแจงแบบ Unigram ที่เรียนรู้

tensorflow :: ops :: LogUniformCandidateSampler

สร้างเลเบลสำหรับการสุ่มตัวอย่างผู้สมัครด้วยการแจกแจงแบบล็อกสม่ำเสมอ

tensorflow :: ops :: UniformCandidateSampler

สร้างป้ายกำกับสำหรับการสุ่มตัวอย่างผู้สมัครที่มีการแจกแจงแบบสม่ำเสมอ