dòng chảy căng:: ôi:: Áp dụngAdagradDA:: Attr

#include <training_ops.h>

Trình thiết lập thuộc tính tùy chọn cho ApplyAdagradDA .

Bản tóm tắt

Thuộc tính công khai

use_locking_ = false
bool

Chức năng công cộng

UseLocking (bool x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Nếu Đúng, việc cập nhật các tensor var và accum sẽ được bảo vệ bằng khóa; mặt khác, hành vi không được xác định, nhưng có thể ít gây tranh cãi hơn.

Thuộc tính công khai

sử dụng_locking_

bool tensorflow::ops::ApplyAdagradDA::Attrs::use_locking_ = false

Chức năng công cộng

Sử dụngKhóa

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::ApplyAdagradDA::Attrs::UseLocking(
  bool x
)

Nếu Đúng, việc cập nhật các tensor var và accum sẽ được bảo vệ bằng khóa; mặt khác, hành vi không được xác định, nhưng có thể ít gây tranh cãi hơn.

Mặc định là sai