dòng chảy căng:: ôi:: BatchMatMulV2:: Attr

#include <math_ops.h>

Bộ cài đặt thuộc tính tùy chọn cho BatchMatMulV2 .

Bản tóm tắt

Thuộc tính công khai

adj_x_ = false
bool
adj_y_ = false
bool

Chức năng công cộng

AdjX (bool x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Nếu True , hãy nối các lát của x .
AdjY (bool x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Nếu True , hãy nối các lát của y .

Thuộc tính công khai

adj_x_

bool tensorflow::ops::BatchMatMulV2::Attrs::adj_x_ = false

adj_y_

bool tensorflow::ops::BatchMatMulV2::Attrs::adj_y_ = false

Chức năng công cộng

AdjX

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::BatchMatMulV2::Attrs::AdjX(
  bool x
)

Nếu True , hãy nối các lát của x .

Mặc định là False .

Mặc định là sai

điều chỉnh

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::BatchMatMulV2::Attrs::AdjY(
  bool x
)

Nếu True , hãy nối các lát của y .

Mặc định là False .

Mặc định là sai