Tham dự Hội nghị chuyên đề Women in ML vào ngày 7 tháng 12 Đăng ký ngay

dòng chảy :: hoạt động :: BatchMatMul :: Đính kèm

#include <math_ops.h>

Bộ thiết lập thuộc tính tùy chọn cho BatchMatMul .

Tóm lược

Thuộc tính công cộng

adj_x_ = false
bool
adj_y_ = false
bool

Chức năng công cộng

AdjX (bool x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Nếu True , hãy ghép các lát của x .
AdjY (bool x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Nếu True , hãy nối các lát của y .

Thuộc tính công cộng

adj_x_

bool tensorflow::ops::BatchMatMul::Attrs::adj_x_ = false

adj_y_

bool tensorflow::ops::BatchMatMul::Attrs::adj_y_ = false

Chức năng công cộng

AdjX

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::BatchMatMul::Attrs::AdjX(
  bool x
)

Nếu True , hãy ghép các lát của x .

Mặc định là False .

Mặc định thành sai

Điều chỉnhY

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::BatchMatMul::Attrs::AdjY(
  bool x
)

Nếu True , hãy nối các lát của y .

Mặc định là False .

Mặc định thành sai