dòng chảy căng:: ôi:: Xu hướngThêm:: Attr

#include <nn_ops.h>

Bộ cài đặt thuộc tính tùy chọn cho BiasAdd .

Bản tóm tắt

Thuộc tính công khai

data_format_ = "NHWC"
StringPiece

Chức năng công cộng

DataFormat (StringPiece x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Chỉ định định dạng dữ liệu của dữ liệu đầu vào và đầu ra.

Thuộc tính công khai

dữ liệu_format_

StringPiece tensorflow::ops::BiasAdd::Attrs::data_format_ = "NHWC"

Chức năng công cộng

Định dạng dữ liệu

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::BiasAdd::Attrs::DataFormat(
  StringPiece x
)

Chỉ định định dạng dữ liệu của dữ liệu đầu vào và đầu ra.

Với định dạng mặc định "NHWC", tenxơ thiên vị sẽ được thêm vào chiều cuối cùng của tenxơ giá trị. Ngoài ra, định dạng có thể là "NCHW", thứ tự lưu trữ dữ liệu là: [batch, in_channels, in_height, in_width]. Tenxor sẽ được thêm vào "in_channels", chiều thứ ba đến chiều cuối cùng.

Mặc định là "NHWC"