Tham dự Hội nghị chuyên đề Women in ML vào ngày 7 tháng 12 Đăng ký ngay

dòng chảy :: hoạt động :: Phức tạp:: Đính kèm

#include <math_ops.h>

Bộ thiết lập thuộc tính tùy chọn cho Phức hợp .

Tóm lược

Thuộc tính công cộng

Tout_ = DT_COMPLEX64
DataType

Chức năng công cộng

Tout (DataType x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Mặc định là DT_COMPLEX64.

Thuộc tính công cộng

Tout_

DataType tensorflow::ops::Complex::Attrs::Tout_ = DT_COMPLEX64

Chức năng công cộng

Chào hàng

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::Complex::Attrs::Tout(
  DataType x
)

Mặc định là DT_COMPLEX64.