dòng chảy căng:: ôi:: DataFormatVecPermute:: Attr

#include <nn_ops.h>

Trình thiết lập thuộc tính tùy chọn cho DataFormatVecPermute .

Bản tóm tắt

Thuộc tính công khai

dst_format_ = "NCHW"
StringPiece
src_format_ = "NHWC"
StringPiece

Chức năng công cộng

DstFormat (StringPiece x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
dạng dữ liệu đích.
SrcFormat (StringPiece x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
định dạng dữ liệu nguồn.

Thuộc tính công khai

dst_format_

StringPiece tensorflow::ops::DataFormatVecPermute::Attrs::dst_format_ = "NCHW"

src_format_

StringPiece tensorflow::ops::DataFormatVecPermute::Attrs::src_format_ = "NHWC"

Chức năng công cộng

DstFormat

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::DataFormatVecPermute::Attrs::DstFormat(
  StringPiece x
)

dạng dữ liệu đích.

Mặc định là "NCHW"

SrcFormat

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::DataFormatVecPermute::Attrs::SrcFormat(
  StringPiece x
)

định dạng dữ liệu nguồn.

Mặc định là "NHWC"